fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019/2020

1. Voorwoord

De Parel is zomer 2015 van start gegaan. Ons nieuwe concept slaat aan. De onderwijsinspectie is lovend over onze aanpak. Ouders reageren enthousiast en kinderen hebben het naar hun zin.

De wereld verandert snel en we moeten met ons onderwijs de kinderen voorbereiden op de 21e eeuw.

Daarbij zetten we in op een brede ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent dus dat we naast rekenen en taal ook ruim aandacht zullen geven aan talentontwikkeling, creativiteit en sociale vaardigheden.

De ouders zien we als bondgenoten in de opvoeding en daarom zetten we ons in om het partnerschap met de ouders te versterken.

Ook willen we steeds beter “onderwijs op maat” geven. Om dat te realiseren zijn ICT-oplossingen noodzakelijk. Daarom hebben we geïnvesteerd in een sterke uitbreiding van ons netwerk. Gemiddeld is er nu voor elke 2 leerlingen een chromebook beschikbaar.

Met enthousiasme bouwen we verder aan de toekomst van onze school.

1.1. De Parel: Elk talent telt!

Bij de naam van onze school hebben we drie associaties:

 1. In de Bijbel wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een “Parel van grote waarde”.               
 2. Het begin van een parel is vaak een zandkorreltje dat in een oesterschelp terecht komt. De oester legt er een dun laagje parelmoer omheen. Dat wordt dagelijks enkele keren herhaald. Zo groeit de parelmoer jaar na jaar, tot na ongeveer 12 jaar een parel is ontstaan zoals wij die kennen. Dan wordt de oester te klein, de parel moet er uit. Dit symboliseert prachtig de ontwikkeling van onze kinderen. Met veel liefde en geduld worden er dagelijks door ouders/verzorgers en leraren waarden, normen, kennis en vaardigheden toegevoegd. En als het kind dan een jaar of 12 wordt, is het voldoende gegroeid om de veilige beschutting van de basisschool te verlaten en naar een passende vorm van voortgezet onderwijs te gaan.                                                           
 3. Bovendien verwijst deze naam naar het beeld dat geschetst wordt in een lied van Elly en Rikkert:

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je, dat je een parel bent
Een parel in Gods hand !

 

1.2. Waar de school voor staat

Om de kinderen van nu voor te bereiden op het leven in de maatschappij van morgen, is alleen kennisoverdracht niet voldoende. Het gaat in de 21e eeuw niet zozeer om het hebben van kennis, maar om het succesvol kunnen toepassen van kennis. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw:

 • samenwerken
 • creatieve vaardigheden en creatief denken
 • kritisch denken
 • probleemoplossend vermogen
 • digitale vaardigheden
 • communicatieve vaardigheden

1.3. Onze visie

Vanuit onze christelijke levensovertuiging kijken wij naar ieder mens als een uniek schepsel, dat van God talenten ontvangen heeft, met de opdracht die te ontwikkelen en te gebruiken voor zichzelf en voor de ander. Daarom hebben we ook een onderwijsaanbod gericht op talentontwikkeling. Niet alleen op het terrein van rekenen en taal/lezen maar ook culturele vorming en het stimuleren van creativiteit horen daar zeker bij. We willen onze leerlingen de bagage meegeven die zij nodig hebben voor een goede start in een passende vorm van voortgezet onderwijs en zeker ook waardevolle bagage voor hun verdere leven. De school zien we als een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar van alle betrokkenen verwacht wordt zich optimaal in te spannen om het goede voor elkaar te zoeken.

We bieden onderwijs op het niveau van het kind. Waar nodig, zullen wij extra uitdaging, hulp en zorg bieden om de onderwijskansen te verhogen. We streven naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling als mens en leren hen om met anderen samen te leven, samen te werken, relaties aan te gaan, initiatieven te nemen en het goede voor elkaar te zoeken. Daarom wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de godsdienstige en culturele vorming, het ontwikkelen van creativiteit en sociaal-emotionele vaardigheden. De normen en waarden die we willen overbrengen ontlenen wij aan het Evangelie. Naast begrippen als eerlijkheid en respect, komen dan ook waarden als barmhartigheid, verdraagzaamheid, naastenliefde, elkaar dienen, vergeven, vertrouwen en rentmeesterschap aan de orde. Zo draagt de school bij aan de vorming van burgers die verantwoordelijkheid nemen, grenzen respecteren en een bijdrage leveren aan de samenleving. 

1.4. Onze missie

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden we met name de vakken Lezen, Taal en Rekenen van belang. Met het oog op de sociaal-emotionele ontwikkeling besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. We streven een brede ontwikkeling van onze leerlingen na. Daarom dagen we onze leerlingen uit om al hun creatieve talenten te ontwikkelen en besteden we aandacht aan de culturele ontwikkeling.

1.5. Onze kernwaarden

 • Op onze school is “liefde voor de naaste” de basishouding voor ons handelen
 • Op onze school zorgen we voor een sfeer waarin iedereen met plezier kan werken
 • Op onze school hebben we aandacht voor elkaar
 • Op onze school krijgt iedereen verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten
 • Op onze school is respect voor de ander en voor de schepping vanzelfsprekend

 

2. De kwaliteit van onze school

INTERNE ORGANISATIE
Op onze school wordt gewerkt met een mengvorm van het klassikale en het individuele systeem. Daar waar dat mogelijk is, wordt vaak gekozen voor groepswerk. De leerlingen worden geplaatst in jaargroepen; de leerlingen van groep 1 en 2 worden om organisatorische en opvoedkundige redenen bewust bij elkaar geplaatst in een combinatiegroep. Vanaf groep 3 werken de groepen op 3 niveaus voor lezen, taal, spelling en rekenen. Bovendien is er nog een Plusniveau (zie begaafden). 

2.1. De inhoud van het onderwijs

Er wordt natuurlijk les gegeven in alle verplichte vakken zoals die in de Wet Primair Onderwijs genoemd zijn. Daarnaast geven wij godsdienstonderwijs. Vaardigheden voor de 21e eeuw worden bij alle vakken gestimuleerd. Alle aandachtsgebieden worden beschreven in ons Schoolplan 2018-2022 dat voor de ouders via de website toegankelijk is. Hierin kunt u ook lezen welke ontwikkeling van de school we de komende jaren nastreven.
De beschikbare onderwijstijd wordt op evenwichtige wijze over de vakken verdeeld, waarbij de nadruk ligt op rekenen en taal/lezen, maar er ook ruimschoots tijd is voor de vormende vakken.

2.2. Kleutergroepen

Kleuters leren het meest door te spelen. De leerkracht stimuleert dit leerproces door heel gericht spel aan te bieden dat past bij de fase waarin een kind qua ontwikkeling is. In groep 2 wordt de ontluikende geletterdheid gestimuleerd d.m.v. spelletjes en activiteiten (gericht op de auditieve en visuele ontwikkeling). We schrijven geen letters, maar maken wel gebruik van voorbereidende schrijfmaterialen. 

2.3. Teamsamenstelling

Ons team kent de volgende functies:

 • Groepsleerkracht: verantwoordelijk voor het lesgeven in de diverse groepen conform de in de school gemaakte afspraken en als zodanig de eerst aangewezene om te waken over het welzijn van de leerlingen
 • Gymleerkracht: Verzorgt alle gymlessen
 • Onderwijsassistent(e): Ondersteunt de leerkrachten op onderwijskundig terrein
 • Intern begeleider: verantwoordelijk voor het zorgbeleid in de school
 • Conciërge: belast met de zorg voor het gebouw en de praktische ondersteuning van de leerkrachten
 • Adjunct-directeur: Geeft naast de directeur leiding aan de de school en, indien nodig vervangt hij deze.
 • Directeur: Naast de dagelijkse gang van zaken, hoofdzakelijk belast met de verantwoordelijkheid t.a.v. beleidsmatige aspecten, zoals inhoud van het onderwijs, personeels- en leerlingaangelegenheden, financiële zaken en externe contacten

2.4. Oordeel van de onderwijsinspectie

Bij het laatste onderzoek door de onderwijsinspectie aan onze school (februari 2016) oordeelde de inspectie op alle beoordeelde onderwerpen positief over de school.

3. De zorg voor de leerlingen

De zorg voor onze leerlingen begint al tijdens de inschrijving. Samen met de ouders kijken we zorgvuldig of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van een kind. Ook nadat leerlingen naar het voortgezet onderwijs zijn vertrokken houden we contact met de vervolgschool om te zien of het daar goed met hen gaat.

3.1. Instroom van de leerlingen

Minstens een half jaar voor de vierde verjaardag kunt u uw kind als leerling aanmelden. Voor een oriënterend bezoek en/of de inschrijving kan een afspraak gemaakt worden met Marianne Mudde (coördinator onderbouw).

Ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag krijgen de kinderen een uitnodiging voor de wen-ochtenden die gedurende de laatste 2 weken voor de 4e verjaardag mogelijk zijn (maximaal 5 dagdelen).

Als een kind ongeveer 6 weken op school zit, worden de ouders uitgenodigd voor een verlengde intake. De intern begeleider (Nadine van der Zwaal) houdt dan een gesprek waarin ontwikkelingsgegevens uit de voorschoolse periode aan de orde komen.

Natuurlijk heeft een kleuter wel eens een "ongelukje", maar we gaan er van uit dat de kinderen als ze vier jaar zijn, ook zindelijk zijn.

Indien een oudere leerling aangemeld wordt, zullen wij altijd contact opnemen met de vorige school om zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke onderwijsbehoefte dit kind heeft en welke belemmerende en stimulerende factoren een rol spelen. (Zie ook “Passend Onderwijs”.)

NB  Indien een groep te groot wordt (boven de 32 leerlingen) gaat er een leerlingstop gelden. Leerlingen worden dan op de wachtlijst geplaatst, zodat zij, als er plaats vrij komt, alsnog kunnen instromen.

3.2. Leerlingvolgsysteem

Natuurlijk wordt het dagelijks werk van de leerlingen door de groepsleerkrachten gevolgd en van feedback voorzien (een pluim of correctie, soms een cijfer). Hierbij is het streven om vooral het positieve te benadrukken.

In de groepen 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden in de groepen (1) 2 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen.

De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten besproken met de intern begeleider en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen in een teamvergadering besproken.

Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden ook relevante gegevens opgeslagen m.b.t.:

 • lichamelijke bijzonderheden, voor zover ze van belang zijn voor het leer- en ontwikkelingsproces
 • logopedische hulp
 • handelingsplannen als extra individuele hulp geboden wordt
 • contacten/afspraken met ouders die er m.b.t. extra hulp zijn

De ontwikkeling en het welbevinden van het kind worden op uitnodiging van de school tweemaal per jaar met de ouders besproken tijdens zogenaamde 10-minutengesprekken. Het is de bedoeling dat gescheiden ouders deze avonden (als de omstandigheden dat toelaten) tegelijkertijd bezoeken. Daarnaast kan het zijn dat vanuit de school tussentijds contact met de ouders wenselijk is. Ook de ouders/verzorgers kunnen, als zij daar aanleiding toe zien, altijd tussentijds op school over hun kind komen praten.

3.3. Welke speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften?

Als blijkt dat een leerling op de een of andere manier niet tot zijn/haar recht komt bespreekt de groepsleerkracht dit in eerste instantie met de intern begeleider. Gezamenlijk wordt bekeken of er aanleiding is om speciale hulp te bieden. Als daartoe wordt overgegaan, wordt dit in het teamoverleg bij de leerling-bespreking gerapporteerd. Eventueel wordt dan in groter verband besproken wat de beste aanpak zal zijn.

Op het moment dat er besloten wordt extra hulp te bieden worden de ouders altijd direct op de hoogte gebracht. Soms kan het nodig zijn externe deskundigen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan de orthopedagoog, logopedist of de ambulante begeleider uit een school voor speciaal basisonderwijs. Als er buiten de school hulp wordt gezocht, worden de ouders hiervan in kennis gesteld en in die gevallen waarin toestemming van de ouders vereist is (bijvoorbeeld bij nader onderzoek), wordt die gevraagd. Extra hulp kan een leerling krijgen van de groepsleerkracht of een andere leerkracht.

Onze school werkt in het kader van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenplan samen met de peuterspeelzaal en de andere basisscholen in Strijen.

3.4. Meer- en hoogbegaafde leerlingen

In elke klas zitten ook wel leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Zij gaan vaak veel sneller door de leerstof heen en extra (moeilijker) werk bij de gebruikte methoden is voor hen vaak niet voldoende om aan hun leerbehoefte te voldoen. Daarom krijgen zij extra opdrachten, buiten de gewone leerstof om.

Daarbij proberen we aan te sluiten bij de belangstelling van een kind. Zij werken hier zelfstandig aan in hun Plusmap. Eénmaal per week krijgen zij hierin extra begeleiding in de Plusklas.

Indien een leerling hinder ondervindt van zijn eigen begaafdheid kan het aangemeld worden om ook wekelijks een dagdeel naar de Kangoeroeklas te gaan.

3.5. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak- en taalontwikkeling. Als dit niet voldoende snel verloopt kan de hulp van een logopedist noodzakelijk zijn.

In groep 2 worden alle leerling logopedisch gescreend en krijgen ouders advies. Ook eerder kan de hulp van de logopedist door de ouders ingeroepen worden.

Op latere leeftijd kan logopedische begeleiding nodig zijn bij lees- en spellingproblemen.

Doordat er een nevenvestiging van Logopediepraktijk Strijen in onze school gevestigd is, kan logopedische behandeling voor leerlingen van alle groepen op school plaatsvinden.

3.6. Door- en uitstroom van leerlingen

Normaal gesproken gaan de leerlingen na het doorlopen van een leerjaar door naar het volgende leerjaar. Ondanks alle zorg die er voor de leerlingen is, kan het in een enkel geval toch beter zijn als een leerling een jaar overdoet. Zo kan in overleg met de ouders/verzorgers er wel eens voor gekozen worden om een kind een jaar langer in de kleutergroep te laten blijven, zodat het langer echt spelend en ontdekkend bezig kan zijn.

Het kan ook voorkomen dat een leerling een dermate grote voorsprong heeft in het leerproces dat het voor het kind beter is een leerjaar over te slaan.

Deze situaties worden altijd met de ouders besproken, waarbij ook terdege rekening gehouden moet worden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er zal een afweging gemaakt worden van de voors en tegens van het doubleren of het overslaan van een leerjaar. Hier ligt dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, waarbij in voorkomende gevallen de school de eindbeslissing neemt.

Als de problemen die een leerling ondervindt zo groot zijn dat het op onze school niet goed genoeg geholpen kan worden, dan zal in het kader van passend onderwijs een beroep worden gedaan op de deskundigen in het samenwerkingsverband. Bij tussentijdse overgang naar een andere school stelt de school een onderwijskundig rapport op.

3.7. Regels voor toelating

In principe kan elke ouder zijn/haar kind op onze school aanmelden. Bij de inschrijving zal duidelijk naar voren komen dat wij een christelijke school zijn en wat dat voor het onderwijs aan en de begeleiding van de kinderen inhoudt. Ouders worden geacht die regels te respecteren.

Als bij de aanmelding/intake sprake is van zeer bijzondere (of specifieke) behoeften op begeleidingsgebied, dan wordt onderzocht of er binnen de school voldoende mogelijkheden te realiseren zijn om aan de begeleidingsvraag te voldoen (zie verder “passend onderwijs”).

Bij de aanmelding dienen ouders alle relevante gegevens m.b.t. het kind aan de school te verstrekken, inclusief eventuele onderzoeksverslagen van voorgaande scholen of voorschoolse periode. Als achteraf blijkt dat ouders belangrijke informatie hebben achtergehouden kan de school alsnog van een definitieve inschrijving afzien en besluiten een leerling niet toe te laten.

Om de groepen niet té groot te laten worden, kan het voorkomen dat er sprake is van een wachtlijst.

3.8. Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden.

Het beleidsplan “Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is na te zien op de website.

3.9. De overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te hanteren bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. In de Plaatsingswijzer komen de resultaten van de cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8. Het betreft de Cito M(idden) toetsen, waarbij de resultaten van rekenen en begrijpend lezen het zwaarst wegen. Op basis van de resultaten van die toetsen komt de school tot advies. 

In groep 6 wordt dus voor het eerst met u besproken welk type voortgezet onderwijs voor uw kind het meest geschikt lijkt te zijn. In groep 7 geven we een voorlopig advies. Naast de uitkomst van de plaatsingswijzer telt bij het definitieve advies in groep 8 ook het onderwijskundig rapport dat door de groepsleerkracht van groep 8 is ingevuld.

Dit rapport wordt tijdens het gesprek over de schoolkeuze ook met de ouders doorgenomen; het vermeldt belangrijke gegevens m.b.t. de werkhouding, sociale ontwikkeling, motivatie, stimulerende en belemmerende factoren. Samen vormen ze een totaalplaatje waarop het advies gebaseerd wordt. Het advies komt tot stand door overleg van de leerkrachten van groep 7 en 8 met de ib-er.
We onderscheiden bij het advies:

 1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind gaat bijvoorbeeld naar het VMBO TL
 2. Plusprofiel: Er is in potentie meer….. We adviseren Havo maar VWO is t.z.t. wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
 3. Bespreekprofiel: Het is niet duidelijk. We bespreken het kind met het VO.
 4. Ondersteuningsprofiel: Duidelijk is bijvoorbeeld HAVO, maar uw kind heeft een bepaalde ondersteuning nodig.

Mocht de eindtoets beter gemaakt worden dan verwacht, dan kan de basisschool het eerder uitgebrachte advies heroverwegen. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

In januari wordt er voor de ouders van groep 8 een voorlichtingsavond gegeven over de schoolkeuze. In februari/ maart worden de gesprekken m.b.t. de schoolkeuze gehouden. De school geeft dan haar advies af. De ouders moeten vervolgens hun keuze maken en hun kind bij de nieuwe school inschrijven.

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs geldt dat de ouders beslissen naar welke school hun kind gaat; de school geeft slechts een advies. Of een kind al dan niet wordt toegelaten hangt af van de school voor voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie kijkt in eerste instantie naar het schooladvies.

3.10. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het "Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04".

Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

3.10.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.


De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

3.10.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

3.10.3. Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school elders.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M.L. Strootman 
Maseratilaan 14 
3261 NA Oud-Beijerland 
Tel.: 0186 - 62 14 61 
r.strootman@csgdewaard.nl 

M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel. 078 - 629 59 94
denhartog@acishw.nl

4. De leraren

Alle leraren zijn volledig bevoegd voor de lessen die zij geven. In de loop der jaren hebben zij ook een schat aan ervaring opgebouwd, die ze graag met elkaar delen om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen realiseren.

We streven er naar om maximaal twee leerkrachten in te zetten voor één groep. In de praktijk blijkt dit niet altijd te verwezenlijken.

Indien bij ziekte, studieverlof, e.d vervanging noodzakelijk blijkt, wordt altijd eerst gezocht naar een interne oplossing. Mocht dat niet realiseerbaar zijn, dan wordt er geprobeerd een vervanger van buiten de school aan te trekken.

4.1. Scholing van leraren

Om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren nemen de leerkrachten regelmatig deel aan bij- en nascholingscursussen. Als school hebben we jaarlijks een vijftal studiedagen, waarop we als team gezamenlijk werken aan kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de beoogde ontwikkeling van de school. Ook bezoeken we regelmatig elkaars lessen om die kritisch met elkaar te evalueren. Soms maken we daarbij ook gebruik van video-coaching.

In het volgend cursusjaarstaan 2 thema's centraal:

 1. Leerlingen stimuleren zelf (mede) verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces
 2. 21e eeuwse vaardigheden

4.2. Opleiden in de school (OidS)

Geregeld lopen studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun opleiding. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep.

OidS is de benaming voor de werkwijze en de organisatievorm waarin we binnen CSG De Waard pabo-studenten binnen hun praktijk begeleiden.

Naast PABO-studenten zijn er op onze school ook stagiaires van de Opleiding Onderwijsassistent (MBO).

Middels de weekbrief wordt u geïnformeerd in welke groep er een stagiair geplaatst is.

4.3. Goed om te weten

De leerkrachten die op onze school werkzaam zijn, zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij op zich genomen hebben door op een “bijzondere” school te gaan werken. Zij proberen het Evangelie, de Blijde Boodschap van onze Heer, aan de leerlingen door te geven en daar zelf een voorbeeld in te zijn.

Ook onderwijsmensen zijn niet volmaakt. Dus loopt er eens iets mis, schroom dan niet om daarover met ons in gesprek te gaan. Mocht u vragen hebben over onderwijskundige zaken of over de begeleiding van uw kind(eren), dan bent u altijd welkom op school om daarover met de leerkrachten van gedachten te wisselen.

5. De ouders

De ouders zien we als bondgenoten in de opvoeding en daarom zetten we ons in om het partnerschap met de ouders te versterken. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. In die relatie willen we komende tijd ook extra investeren.

5.1. Inspraak MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn enerzijds de ouders en anderzijds het personeel vertegenwoordigd. Samen wordt het (voorgenomen) beleid besproken. Voor alle belangrijke besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) elke vergadering als adviserend lid bij.

Email: mr.deparel@csgdewaard.nl

5.2. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle bovenschoolse zaken worden dus besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit 8 personen, 4 ouders en 4 personeelsleden.

De inspraak blijft niet beperkt tot de (G)MR, want iedere ouder kan met op- en aanmerkingen en suggesties komen. Iedereen kan er van verzekerd zijn dat er serieus wordt omgegaan met dit soort zaken en dat na bespreking in teamvergaderingen en met goedkeuring van de MR en het bestuur het schoolbeleid desgewenst aangepast kan worden.

5.3. Ouderraad (OR)

De leden van de Ouderraad nemen de leerkrachten veel werk uit handen o.a. bij de voorbereiding en uitvoering van feesten en sport- en speldagen, ouderavonden, afscheid groep 8 enz. Zonder hun inzet zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Bij de activiteiten van de ouderraad worden vaak andere ouders betrokken. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Namens het team wonen Els van den Hil en Frieda Tillema  de vergaderingen van de Ouderraad bij. 

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

5.4. Ouderparticipatie

Bij veel onderwijsactiviteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Ook als ouders ingezet worden blijft de verantwoordelijkheid berusten bij de leerkrachten.

5.5. Ouderbetrokkenheid

Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de onderwijsresultaten en het welbevinden van hun kind. Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun schooldag geweest is, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en eventueel helpen met het organiseren daarvan (dus niet het huiswerk maken).

Doorslaggevend is ook of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Als dat, om welke reden dan ook, niet lukt, neem dan direct contact op met de leerkracht om het probleem op te lossen:

 • Kleine dingen: Spreek de leerkracht even aan voor schooltijd (zij zijn dan meestal op het plein). Stuur even een mailtje
 • Grotere onderwerpen: Maak een afspraak (op het plein of per mail/telefoon)

5.6. Informatie

Om als ouder betrokken te zijn op het onderwijs van uw kind, is het belangrijk dat u tijdig over de ter zake doende informatie beschikt. Daarom spannen we ons in om daar optimaal in te voorzien. U kunt uw informatie opdoen door kennis te nemen van:

 • Deze schoolgids
 • In de derde of vierde schoolweek wordt voor de ouders een informatieavond gehouden. Ook krijgen alle leerlingen een brief met specifieke informatie over het leerjaar waarin ze dan zitten.
 • Het schoolplan (beschikbaar op de website)
 • Het schoolrapport (2x per jaar)
 • De 10-minutengesprekken
 • Het ouderportaal. Dit is een digitaal platform waar u als ouders alle toetsresultaten kunt terugvinden. Ook de verslagen van gesprekken met de ouders, of eventueel derden zijn hier beschikbaar.
 • In de regel komt er elke vrijdag een nieuwsbrief uit. Deze wordt digitaal verzonden naar het E-mailadres dat de ouders hebben opgegeven en is ook terug te vinden op de website.
 • Ook vanuit elkegroep komt er wekelijks een nieuwsbrief met relevante informatie uit die groep.

Voor algemene vragen kunt u ook terecht bij Ouders en Onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met hen opnemen. Gratis en onafhankelijk.

Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.

Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010 *)
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

*) Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur.

5.7. Ouderbijdrage

Voor een aantal belangrijke activiteiten ontvangen we geen vergoeding van de rijksoverheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest, sportdagen, afscheid groep 8 e.d. Daarom vragen we van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Voor het eerste kind uit een gezin is de bijdrage € 17,50; voor het tweede € 14,50 en voor elk volgend kind € 10,50. Begin oktober en -zo u dat wenst- begin april kunnen de bijdragen betaald worden. Voor kinderen die gedurende de loop van de cursus op school komen of vertrekken wordt een evenredig deel verrekend. De ouders van de kinderen die na oktober op school komen krijgen in april een verzoek tot betaling.

De ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL 89 RABO 0354 3717 54 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Parel. Graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden.

5.8. Oudergebedsgroep

Elke vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur komt de oudergebedsgroep samen op school. Dit vanuit de overtuiging dat voorbede voor de school, de leerlingen en het team, een positieve ondersteuning geeft aan het welzijn van de leerkrachten en de ontwikkeling van onze kostbare kinderen. Van harte welkom om (een keer) mee te bidden (ook met kleine kinderen)! Heeft u vragen, neem gerust contact op met Veneranda (06-53 73 64 68) of Heleen (06-29 56 89 77).

6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van de school. Stelselmatig worden de verschillende onderdelen van de school geëvalueerd, bijvoorbeeld door alle betrokkenen een vragenlijst te laten invullen. Van de daaruit voortkomende verbeterpunten bepalen we de prioriteiten en we plannen de uitwerking er van over de komende 4 jaren. Dit vindt u terug in het “Schoolplan 2018-2022” (staat op de website).

Om de opbrengsten van het onderwijs in onze school goed te kunnen volgen worden de leerresultaten regelmatig getoetst en geanalyseerd. Jaarlijkse evaluatie van ons onderwijs en onze zorg voor de kinderen leidt, waar nodig en mogelijk, tot aanpassing van ons onderwijsaanbod.

Binnen de gemeente Strijen participeren wij in de Regiegroep. Dit is een overlegorgaan waarin alle instanties die gericht zijn op de kinderen van 0-12 jaar samenwerken en gezamenlijk het welzijn van deze doelgroep nastreven. Een belangrijk aspect is de laatste jaren verwezenlijkt door de intensieve samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisscholen waardoor een goede aansluiting gegarandeerd is. Tevens worden hier de afspraken gemaakt over de Brede School.

6.1. Brede ontwikkeling

Onder het motto “elk talent telt” willen we in ons onderwijsaanbod ook ruimschoots aandacht geven aan de creatieve vakken. Voor de komende jaren is dat een prioriteit. We hebben al heel veel ideeën, maar het zal nog wel de nodige tijd vragen om die te realiseren.

Inmiddels hebben we op dinsdag talentenmiddagen waarin de kinderen klassendoorbrekend bezig zijn met uiteenlopende workshops, zoals: koken, techniek, filosoferen, schaken, dans, muziek, haken, toneel... Deze talentenmiddagen worden, afwisselend onder- en bovenbouw, in blokken van drie weken gegeven. Tijdens deze talentenmiddagen zijn ouders actief betrokken door het geven of ondersteunen van een workshop.

We doen ook mee aan “Kijk Kunst” van Kunstgebouw, waarbij de kinderen van een dans-, theater- of muziekvoorstelling kunnen genieten, of van beeldende kunst in de klas.

Elke groep gaat jaarlijks op excursie naar een museum.

Via de Brede School kunnen geïnteresseerde leerlingen na schooltijd meedoen aan activiteiten waarbij zij kennis kunnen maken met allerlei sporten, muziek, natuur, techniek enz. Voor de ouders zijn hieraan geen kosten verbonden.

Ook worden jaarlijks klassikale lessen aangeboden zoals de muziek- en danscarrousel of de kunstcarrousel.

Een andere leuke naschoolse activiteit is het aanbod van muzieklessen door NLS, de muziekvereniging uit ’s Gravendeel. Door deze samenwerking kunnen de kinderen nu dicht bij huis een blaasinstrument leren bespelen. Deze lessen worden bij ons op school gegeven op maandag en woensdagmiddag.

7. De resultaten van het onderwijs in de school

LEERLINGENAANTALLEN
Dit cursusjaar zijn wij gestart met ongeveer 215 leerlingen in 8 groepen.
Daarmee komt de gemiddelde groepsgrootte op 27 leerlingen.

7.1. Uitstroom

Het afgelopen jaar gingen de leerlingen van groep 8 naar het volgende vervolgonderwijs:

VMBO 6
MAVO 7
MAVO/HAVO 5
HAVO 4
HAVO/VWO 8
VWO 5

Het afgelopen cursusjaar is er één leerling overgestapt naar een school voor speciaal basisonderwijs.

7.2. Resultaten eindtoets

De resultaten van de individuele leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en met de ouders gedeeld. De uitslag van de Cito-eindtoets is niet meer bepalend voor het schooladvies, maar blijft voor iedere leerling op zich interessant en is ook voor de school belangrijk, want de Cito-Eindtoets geeft aan hoe het schoolgemiddelde zich landelijk en regionaal verhoudt t.o.v. andere scholen. Op onze school doen alle leerlingen aan de Eindtoets mee.

De scores van de Eindtoets van laatste 5 jaren:

2019 87,25 (IEP) Deze score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
2018 85 (IEP) Deze score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
2017 533,5
2016 534,8
2015 537,9

8. Organisatorische zaken

In dit hoofdstuk geven we u allerlei practische informatie over het reilen en zeilen op school. Heeft u meer informatie nodig? Dan horen we dat graag van u.

8.1. Klassenverdeling

Behalve bij de kleuters hebben wij enkelvoudige groepen. Dat brengt rust en overzicht.

Groep Leerkracht 1 Leerkracht 2
1/2A Marjo van Everdingen  
1/2B Marianne Mudde (ma en di) Reny Leep (wo t/m vr)
3 Francien Rijkers (ma t/m wo) Anita Buitendijk (do en vr)
4 Angelique de Boer (ma t/m wo) Corine Heemskerk (do en vr)
5 Els van den Hil (ma, di-mo, do en vr) Christine van Trigt (di-mi en wo)
6 Sarian Hoogenboezem (ma t/m wo) Nelke Mannee (do en vr)
7 Tjakoline Smit (ma t/m do) Frieda Tillema (vr)
8 Bert Priem  
Gym Thomas Habraken(di+do) Bernice van Dijk (wo)

8.2. Schooltijden

 

maandag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
vrijdag 8.30 - 12.15 uur  
     

Alle groepen hebben dus dezelfde schooltijden. Voor de groepen 1 en 2 gaan de deuren 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Om 15.25 uur komen ze naar het plein, waar ze door de ouders/verzorgers opgevangen kunnen worden vóórdat de ergste drukte als de rest van de leerlingen naar buiten komt. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er zowel ’s morgens als ’s middags 5 minuten voor aanvang van de lessen gebeld, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

8.3. Vakantierooster 2019-2020

Vakantierooster 2019-2020

8.4. Tussenschoolse opvang (TSO)

De Tussenschoolse opvang wordt gerund door vrijwilligers. Drie keer in de week staan zij klaar om de kinderen die op school overblijven, te begeleiden bij de maaltijd en het buitenspelen. Door de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om de tarieven laag te houden. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Een kind blijft incidenteel een keertje over. Dat kost dan € 3,= (contant)
 2. Een kind blijft regelmatig een keertje over. Dan koopt u een strippenkaart voor 10x. Deze kaart kost € 22,50,= (dus € 2,25 per keer). De strippenkaart blijft op school onder beheer van de Tso. U krijgt een seintje als hij (bijna) vol is. Betaling contant of (liefst) per bank.
 3. Een kind blijft elke week één of meerdere dagen over. Dan is de voordeligste oplossing om een abonnement te nemen. Per kind per dag per schooljaar betaalt u dan € 60,= per bank. Dus bij 2 of 3 dagen per week € 120,= of € 180,= per schooljaar per kind.

Betaling voor 1 oktober. In overleg met Veneranda is het ook mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen. Het maakt niet uit of het een lang of kort schooljaar is. Bij niet-gebruik (ziekte, toch een keer thuis eten o.i.d.) vindt er geen restitutie plaats.


De betaling van het abonnement of een strippenkaart betaalt u op rekening NL38 RABO 0111 4783 67 t.n.v. CSG De Waard inzake Tso De Parel, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind. Contante betaling voor een strippenkaart: in een envelop met de naam en de groep van uw kind.

Aanmelding voor de overblijf (optie 3) middels het betreffende formulier. Afwijkingen (uw kind komt wel of, op een afgesproken dag juist niet) altijd melden door de ouders/ verzorgers. Dat kan telefonisch bij de conciërge (8.00 - 8.30 uur), per mail: tso.deparel@csgdewaard.nl) of middels een ondertekend briefje.

Voor het overblijven is een aparte koelkast aanwezig in de keuken, zodat de kinderen hun melk gekoeld kunnen bewaren. Hiervoor dient een beker, voorzien van naam en groep, voor schooltijd in de betreffende koelkast gezet te worden (groep 1 en 2). De andere groepen kunnen dat doen als ze met de klas naar binnen zijn gegaan.

De pijlers, waarop het handelen tijdens het overblijven gebaseerd is, zijn veiligheid, rust en gezelligheid tijdens het eten en (zoveel mogelijk buiten) spelen en bewegen. Om de veiligheid te kunnen verwezenlijken zullen de overblijfouders bepaalde regels handhaven in school en op het schoolplein en adequaat handelen bij noodgevallen. Daarnaast echter zullen ze ook controleren of de over te blijven kinderen ook daadwerkelijk overblijven. Hiervoor is het dus belangrijk dat kinderen juist en tijdig aan- en afgemeld worden voor de overblijf.

De coördinatie van het overblijven is in handen van Veneranda Schippers (06-53 736 468). Mail: tso.deparel@csgdewaard.nl.

8.5. Voor- en naschoolse opvang (BSO)

Er zijn in Strijen diverse aanbieders met vóór- en naschoolse opvang (BSO). In onze school hebben we sinds 2019 een vestiging van Kivido met de naam Villa Parel, waar we heel nauw mee samenwerken.

Alle informatie over aanmelden en hun overstapservice vindt u op: www.kivido.nl/bso-villa-parel.

Naast de BSO is er ook een Kinderdagverblijf (KDV): Villa Keuvel. Hier zijn kinderen van 0 t/m 3 jaar van harte welkom.

Alle informatie over aanmelden en hun overstapservice vindt u op: www.kivido.nl/villa-keuvel.

8.6. Kinderwaard

DE KINDERWAARD

In het voorjaar van 2019 is op De Parel een IKC (Integraal Kind Centrum) gerealiseerd. Dat houdt in: Opvang, onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden in één pakket voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Hoe zou u het vinden als basisschool en kinderopvang optimaal met elkaar zouden samenwerken? En als de opvang ervoor zorgt dat uw kind(eren) kunnen sporten of culturele activiteiten ondernemen? Dat kan nu met De KinderWaard, een initiatief van CSG De Waard en Kivido. De KinderWaard staat voor een compleet pakket aan begeleiding: van opvang, onderwijs en ontwikkeling tot ontspanning en samenleving. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden vanuit één visie begeleid.

Achter De KinderWaard staan twee betrouwbare en slagvaardige partners in de Hoeksche Waard: CSG De Waard, die basisonderwijs aanbiedt op 20 locaties, en Kivido, die in meerdere plaatsen kinderopvang verzorgt. Het idee achter De Kinderwaard is dat scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen een totaalpakket voor de gehele dag bieden. Hierbij wordt opvang, onderwijs en ontwikkeling gecombineerd met ontspanning en samenleven.

Uw kind staat centraal

Bij De KinderWaard staat het kind centraal. Kinderopvang en onderwijs worden opgepakt met de belangen van kinderen voorop. Dat wil zeggen: de opvang en de school onderhouden contact met elkaar over de (sociale) ontwikkeling van uw kind. Heeft uw zoon of dochter ergens behoefte aan? Of heeft uw kind meer aandacht nodig, bijvoorbeeld voor rekenen of sociale vaardigheden? Dan stemmen CBS De Parel en Kivido dat niet alleen met u als ouders/verzorgers af, maar ook met elkaar.

Partners

De KinderWaard staat open voor samenwerkingspartners. Peuterspeelzalen, (sport)verenigingen, plaatselijke kleinschalige kinderopvangaanbieders en (culturele) instellingen die de visie van De KinderWaard onderschrijven, zijn van harte welkom om aan te sluiten.

8.7. Gymnastiek

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal in onze eigen speelzaal. Voor deze les is geen speciale gymkleding nodig, want er mag in het ondergoed gesport worden. Wilt u op de gymdag wel voor gemakkelijke kleding zorgen, zodat de verkleedtijd beperkt kan worden? Gymschoenen mogen gedragen worden, maar op blote voeten mee doen mag ook.

De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportcentrum Apollo. Het is fijn als ook hier bij de jongsten aan gemakkelijke kleding gedacht wordt. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleding dragen en ook gymschoenen zijn verplicht. In verband met de veiligheid is het aan te bevelen sieraden e.d. op de gymdag thuis te laten.

Het gymrooster ziet er als volgt uit:

Groep Dagdeel Locatie
1/2A woensdag school
1/2B woensdag school
3 donderdagmorgen Apollo
4 woensdag Apollo
5 dinsdagmorgen Apollo
6 donderdagmorgen Apollo
7 dinsdagmorgen Apollo
8 donderdagmorgen Apollo

9. Praktische informatie

AANMELDING VAN LEERLINGEN
Minstens een half jaar voor de vierde verjaardag kunt u uw kind als leerling aanmelden.
Voor een oriënterend bezoek en/of de inschrijving kan een afspraak gemaakt worden met
Marianne Mudde (coördinator onderbouw).

9.1. Website en App

Onze school heeft een mooie website: https://deparel.csgdewaard.nl/home
Aan deze website wordt is ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw smartphone of tablet. (Downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard.) Op de app ontvangt ook
push berichten als er nieuws is.
 
Met deze app en website willen we een slag maken in de communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over "De Parel" kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. Ze  hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven. 

9.2. Facebook

Het actuele nieuws en foto’s volgt u het gemakkelijkst via onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/deparelstrijen

9.3. Godsdienstonderwijs

In de nieuwsbrief wordt steeds aangegeven welke verhalen de komende week behandeld zullen worden, zodat hier thuis over doorgepraat kan worden en het bijbellezen eventueel parallel kan lopen. Ook staat hier ook het bijpassende "Lied van de Week". Deze zijn geplaats als een link, als je daar op klikt, krijg je een youtube-filmpje, waarin het lied wordt uitgevoerd.

9.4. Creatieve vakken

Tijdens de creatieve vakken (o.a. bij de talentenmiddagen) wordt er met allerlei materialen gewerkt. Daar zijn ook materialen bij waar kinderen nogal vies van kunnen worden. Het is dan ook raadzaam daar met de kleding rekening mee te houden. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verf op de kleding van de kinderen zitten dan is het het beste de kleding eerst gewoon in water te spoelen en vervolgens te wassen.

9.5. Schrijfonderwijs

De leerlingen krijgen halverwege groep 4 de beschikking over een nieuwe, degelijke vulpen (Lamy). Het is de bedoeling dat de leerlingen hier t/m groep 8 mee schrijven. Bij normaal gebruik kan dat prima.

Als de leerlingen de vulpen kapot maken c.q. er slecht voor zorgen, kunnen ze op school een nieuw exemplaar aanschaffen tegen betaling van € 9,00. Een nieuwe dop of vulpenpunt kan voor € 4,= op school worden aangeschaft.

In voorkomend geval mogen ze ook een goede vulpen van thuis meenemen

9.6. Huiswerk

In de bovenbouw geven we structureel huiswerk op. Dit levert extra oefentijd op, maar is vooral belangrijk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo wennen de kinderen er aan om thuis regelmatig schoolwerk te maken. Globaal:

groep 5: 1 keer per week
groep 6: 1 à 2x per week
groep 7: minimaal 2x per week
groep 8: minimaal 3x per week

9.7. Praktische verkeersopvoeding

Onze school vindt de verkeersveiligheid van onze kinderen belangrijk en heeft er daarom voor gekozen het programma ‘School op Seef’ te volgen. Dit betekent dat er naast de theorielessen ook praktische lessen worden gegeven aan alle groepen. Soms op de parkeerplaats bij school, soms ook op andere plaatsen in het dorp. Hierbij krijgen wij hulp van verkeersouders die de lessen ondersteunen en de hulp van ouders hierbij coördineren. We zijn hiervoor ook gecertificeerd.
Meer informatie vindt u op www.schoolopseef.nl

9.8. Verkeersexamen

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

9.9. Naar en uit school komen

Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt de deur 10 minuten voor het aangaan van de school geopend.  De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen een kwartier voor schooltijd op school komen om op het plein te spelen.

Kinderen die echt ver weg wonen, mogen op de fiets naar school komen. Voor schade aan de fietsen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden!

Zodra er gebeld wordt stellen de kinderen zich op in de rij.  De kinderen van de groepen 1 t/m 3, worden bij het uitgaan van de school, onder leiding van de leerkrachten naar het schoolplein begeleid. De ouders/verzorgers kunnen op het plein op hun kind(eren) wachten.

We dringen er op aan dat u uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of fietsend komt brengen en halen. Zo oefent uw kind dagelijks als actieve verkeersdeelnemers. Als u met de auto komt, maak dan zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaats achter de school (via de Bosweg). 

9.10. Leerlingenraad

Wij zijn benieuwd hoe de leerlingen naar de dingen kijken en willen daar rekening mee houden, daarom hebben een leerlingenraad. Vanaf groep 5 worden er twee leerlingen per groep afgevaardigd. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Dit is gelijk een oefening m.b.t. burgerschap: in de klas worden er verkiezingen gehouden, ze leren overleggen, argumenteren, discussiëren en beslissingen nemen.

9.11. Verjaardagen in de familie

Voor de verjaardagen van ouders en grootouders mogen de kleuters iets maken. Wilt u de bewuste verjaardagen invullen op de kalender die hiervoor in alle kleutergroepen aanwezig is? Uw kind heeft dan ruimschoots de tijd om de verrassing te maken.

9.12. Verjaardagen personeel

De verjaardagen van het personeel worden met de desbetreffende groep gevierd. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

9.13. Tussendoortje

Eén van de maatschappelijke opdrachten die de school heeft is het bevorderen van gezonde voeding. In dat kader geldt de afspraak dat er ’s morgens als pauzehapje uitsluitend fruit of brood gegeten wordt.

9.14. Trakteren op school

Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Het wordt op prijs gesteld als de traktatie aansluit bij een gezonde voeding. In de groepen 1 en 2 mag vader en/of moeder op de verjaardag ‘s ochtends de viering bijwonen (tijdstip in overleg met de groepsleerkracht te bepalen). Het is de bedoeling dat alleen de leerlingen in de eigen groep getrakteerd worden. De traktatie mag voor schooltijd binnengebracht worden.

9.15. Mobieltjes

Op school mogen mobiele telefoons niet gebruikt worden. Als we ze op school toch zien of horen, worden ze (tijdelijk) in beslag genomen. Noodzakelijke uitzonderingen alleen na voorafgaand overleg met de leerkracht.

9.16. Schoolreis

In mei/juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. De groepen 1 en 2 bezoeken een locatie in de buurt en worden daar met auto’s naartoe gebracht. Ouders van kinderen in groep 1 die denken dat hun kind nog niet toe is aan een schoolreis kunnen besluiten hun zoon/dochter die dag thuis te houden.

9.17. Werkweek

Groep 8 gaat in de periode mei/juni op werkweek. De kosten hiervoor zijn ongeveer €110,=. Dit bedrag kan, eventueel in termijnen, overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL08 RABO 0361 8102 02 t.n.v. CSG De Waard, inzake ‘De Parel’, o.v.v. “werkweek” en de naam van de leerling. In september ontvangt u hierover nadere informatie.

9.18. Sport en spel

Als de datum van de Koningsspelen niet in een schoolvakantie valt, doen we daar graag aan mee. In een jaar waarin dit niet het geval is, organiseren we zelf een sport- en speldag.

Regelmatig worden er door “Jong Strijen” (open jeugdwerk) na schooltijd op de schoolpleinen sport- en spelactiviteiten georganiseerd.

Indien mogelijk worden er ‘s winters schaatsactiviteiten gehouden.

Andere jaarlijkse sportevenementen zijn schoolkorfbal en schoolvoetbal.

Bij buitenschoolse activiteiten en schoolreizen maken de leerlingen gebruik van een schoolshirt. Dit shirt moet altijd direct de volgende dag ongewassen bij de shirtjescommissie ingeleverd worden. Voor kapotte shirtjes dient € 5,00 vergoeding betaald te worden

9.19. Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar komt een fotograaf individuele en groepsfoto’s maken. U bent vrij om van het aangeboden pakket te kopen wat u wilt.

9.20. Dodenherdenking

Onze school heeft het herdenkingsmonument voor de Joodse oorlogsslachtoffers in Strijen geadopteerd. Jaarlijks zijn leerlingen van groep 7 betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei.

9.21. Goede doelen

Er is veel nood in de wereld. Ver weg en dichtbij. Meestal kunnen we niet direct helpen en voelen we ons machteloos. Vaak kunnen we echter wel de helpers helpen. Daarom wordt er elke woensdag geld opgehaald voor een goed doel. Zo leren kinderen betrokken te zijn op medemensen die hulp nodig hebben en leren ze mensen en organisaties kennen die hulp bieden.

Uw bijdrage kunt u uiteraard zelf vaststellen. Om de paar maanden wordt een nieuw goed doel gekozen. Bij die keus worden de leerlingen steeds betrokken.

Verder doen we in het najaar altijd mee aan de actie “schoenmaatjes” (Edukans), loopt groep 8 (gesponsord) voor “water” (Simavi) en doen we soms een sponsorloop, bijvoorbeelde de Mini-Roparun.

9.22. Verzekering

De vereniging heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

10. Gezondheid en welbevinden

GEZOND GEDRAG
Tot het takenpakket van de basisschool hoort tegenwoordig ook het bevorderen van gezond gedrag. Daarom nemen we gymlessen serieus, werken we graag mee om kinderen te laten kennismaken met diverse sporten en spelen we regelmatig in op landelijke campagnes. Ook besteden we aandacht aan gezonde voeding door van tijd tot tijd kooklessen te organiseren. In dit kader gelden er ook afspraken m.b.t. het pauzehapje.

10.1. Medicijnen op school

Als het noodzakelijk is dat leerlingen op school medicijnen gebruiken moeten ouders daarover contact opnemen met school. Na schriftelijke vastlegging van een en ander kan met de medicijnverstrekking begonnen worden. De ouders blijven verantwoordelijk m.b.t. de houdbaarheidsdatum van de medicijnen. Tevens zijn de ouders verplicht elk nieuw schooljaar de nieuwe leerkracht(en) bij te praten over het medicijngebruik.

10.2. Hoofdluis

Geheel ten onrechte wordt aangenomen dat dit te maken heeft met vies-zijn. Iedereen heeft kans hier last van te krijgen; reden tot schaamte is er dus niet. Om een verdere uitbreiding van dit ongemak te voorkomen is het nodig dat wij op de hoogte gebracht worden van een eventueel voorkomend geval.

Op de eerste dinsdag na de zomer- herfst, kerst- en meivakantie controleert een luizenwerkgroep het haar van alle kinderen. Als er hoofdluis wordt aangetroffen dan worden de ouders geïnformeerd. Bij de controle en de verdere procedure worden privacy-aspecten goed in het oog gehouden.

Op de controledag mogen er om begrijpelijke redenen geen “ingewikkelde kapsels” gedragen worden en er mag geen gel in het haar.

Uit nieuw onderzoek is gebleken, dat de luizen alleen van hoofd tot hoofd overgebracht worden en niet via kleding e.d. worden verspreid. Daarom hoeft u na constatering van hoofdluis bij uw kind niet alle knuffels etc. uit te gaan wassen.

10.3. Fluoride spoelen

De kinderen kunnen vanaf groep 2 wekelijks op dinsdagmorgen deelnemen aan het fluoridespoelen. De kosten hiervoor bedragen € 2,00 per schooljaar. Aan het begin van de cursus krijgt u de gelegenheid uw kind hiervoor aan te melden. Coördinatie: Esra Oudenaarden en Lenny van de Wetering.

10.4. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen. De Schoolmaatschappelijk Werker werkt nauw samen met de interne begeleider van de school om de zaken rond het kind goed te laten verlopen. De samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk Werk en de school moet leiden tot vroegtijdige signalering van
problemen. Zo kan adequate zorg in de school voorkomen dat leerlingen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde hulp buiten de school. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk of het contact via de interne begeleider of leerkracht laten lopen. Alles gebeurt alleen met de toestemming van de ouders. De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is momenteel Maike Schutte. Zij verwacht om de week op dinsdagmorgen aanwezig te zijn. Als u rechtstreeks een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch (06 55 88 10 46) of per mail (m.schutte@kwadraad.nl)

10.5. Opvoedbureau Strijen

Het opvoedbureau biedt ondersteuning aan iedereen die vragen, zorgen of twijfels heeft over de opvoeding van kinderen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Lucy de Groot van Careyn, zij is telefonisch te bereiken op 06-13 79 36 64 van maandag tot en met donderdag.

10.6. Schoolarts

In groep 2 vindt er een uitgebreid onderzoek plaats door de jeugdarts. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Tevens krijgt u dan het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.

Ook in groep 7 ontvangt u een vragenlijst. Eventueel wordt u door de jeugdverpleegkundige opgeroepen voor nader onderzoek. Met gezondheidsvragen en vragen over het welbevinden van leerlingen van groep 1 t/m 4 kunt u terecht bij de jeugdarts en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 bij de jeugdverpleegkundige.

10.7. Pesten op school

Wij proberen dit fenomeen op alle mogelijke manieren te bestrijden. De aanpak op school is als volgt geregeld:

 • Voldoende toezicht op het schoolplein tijdens de pauze en voor schooltijd
 • Duidelijke veroordeling van pesten en indien nodig bestraffing
 • Duidelijke klassenregels tegen pesten: In de onderbouw zijn die m.b.v. “Beertje Anders” geformuleerd als:
  • Samen spelen, samen delen
  • Wees vriendelijk voor elkaar
  • Goede woorden zeggen
  • Zeggen wat je wel en niet wilt
  • Elkaar helpen, vraag hulp

Vanaf groep 3 worden de klassenregels samen met de kinderen opgesteld. Onze kernwaarden zijn hiervoor het uitgangspunt.

 • Regelmatige kringgesprekken
 • Gesprekken met daders en slachtoffers van pesterijen
 • Gesprekken met ouders/verzorgers van de betrokken kinderen
 • Het personeel stelt het op prijs om op de hoogte gebracht te worden van pesten bij het naar school komen en het naar huis gaan, zodat ook dit aangepakt kan worden
 • We gebruiken de methode “Kinderen en hun sociale talenten” om de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van de kinderen op een positieve wijze te begeleiden.

10.8. Moderne media

Computers zijn niet meer weg te denken in het moderne onderwijs. Voor het gebruik van internet worden er jaarlijks afspraken met de leerlingen gemaakt. Ook worden er lessen gegeven die de leerlingen bewust maken van de risico’s.

We hebben er voor gekozen om geen filter toe te passen maar de kinderen op te voeden in verantwoord gebruik. Dan kan het wel eens “fout” gaan, maar is dan een concrete aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan. Tot op heden blijkt dit beleid goed te werken.

De moderne media brengen ook het fenomeen van digitaal pesten met zich mee. Soms gebeurd dat onbewust door een ongelukkige opmerking op Facebook, soms ook heel bewust via bijvoorbeeld WhatsApp. In de bovenbouw bezitten steeds meer leerlingen een mobiele telefoon. Op school mag hij niet gebruikt worden, maar daarbuiten doen ze er van alles mee. Als school hebben we hier geen grip op. U als ouders wat meer.

Soms krijgen we op school signalen dat er iets mis gaat. Dan gaan we niet alleen met de betrokken leerlingen in gesprek, maar informeren we ook altijd de betreffende ouders. Mocht u zelf signalen oppikken van misbruik waarbij uw kind “slachtoffer” of misschien wel “dader” is, informeer dan alstublieft de leerkracht. Samen kunnen we misbruik tegengaan en onze kinderen helpen deze media op verantwoorde manier te gebruiken.

10.9. Seksuele intimidatie

Om seksuele intimidatie te voorkomen zijn er regels m.b.t. de omgang met de leerlingen opgesteld. Met eventuele klachten kunt u zich wenden tot onze schoolarts, mw. A.M. de Jong: am.dejong@careyn.nl of Els van den Hil (vertrouwenspersoon).

11. Leerplicht

BERICHT VAN VERHINDERING
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte brengt. Er zou uw kind op weg naar school immers ook iets overkomen kunnen zijn! Wilt u bij afwezigheid van uw kind vóór schooltijd bellen? Tel. 674 24 96. Omdat in de hectiek van alle dag wel eens iets vergeten wordt, verzoeken wij u informatie m.b.t. tandartsbezoek e.d. schriftelijk (briefje/mailtje) door te geven aan de groepsleerkracht.

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin Uw kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Bureau Leerplicht. De onderwijsinspectie gaat hier extra op controleren. Indien blijkt dat de school ongeoorloofd verzuim niet gemeld heeft, kan (een deel van) onze subsidie worden ingetrokken. U begrijpt dat wij dat risico niet willen lopen en dus altijd melding zullen doen.

11.1. Extra vrij voor leerlingen

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind de school bezoekt. Extra vrij kan dan ook slechts in beperkte mate gegeven worden. Extra verlof om de drukte rond vakanties te vermijden is geen goede reden. Als u meent vrij te moeten vragen voor uw kind, dan moet u tijdig contact opnemen met de directie. Deze zal u, als de wet dat toestaat, toestemming geven en in twijfelgevallen overleg plegen met de leerplichtambtenaar. 

Wanneer is extra vrij wel toegestaan? Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bruiloften e.d., krijgt u zondermeer toestemming. Voor wat betreft gezamenlijke gezinsvakanties geheel of ten dele buiten de schoolvakanties om komt er meer om de hoek kijken. U moet dan voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 1. een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de werknemer, gelet op de functie, onmogelijk in één van de schoolvakanties vakantie kan opnemen en zulks voor het bedrijf tot onoverkomelijke bezwaren leidt.
 2. ziekte van één der ouders/verzorgers tijdens de gezins vakantie in de schoolvakanties, blijkende uit een schriftelijke verklaring van de behandelend arts.
 3. een aantoonbaar verplichte bedrijfsvakantie, mits verschuiving niet mogelijk blijkt en de werknemer bij het bedrijf op roulatie heeft aangedrongen.
 4. een zelfstandig ondernemer, die aantoont tijdens de schoolvakanties b.v. door extra drukke werkzaamheden of onmogelijkheden tot vervanging niet in staat te zijn met zijn/haar gezin tijdens de schoolvakanties vakantie op te nemen.

Een verzoek om vrijstelling voor gezinsvakantie geheel of ten dele buiten de normale schoolvakanties om, dient uiterlijk één maand voor de aanvang van die vakantie schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd en vergezeld te gaan van de vereiste bewijsstukken (b.v. medische- of werkgeversverklaring).

Een verzoek om verlof om een andere reden (bruiloft e.d.) dient uiterlijk één week voor de aanvang van dat verlof schriftelijk bij de directie te worden ingediend (bij onvoorziene omstandigheden één dag van tevoren). Dit alles is van toepassing voor kinderen van 5 jaar en ouder. Als u voor een 4-jarig kind extra verlof wilt, moet u even met de leerkracht van uw kind contact opnemen.

Indien een leerling langdurig en/of regelmatig verzuimt wegens ziekte, kan door de school de jeugdarts of jeugdverpleegkundige worden ingeschakeld. Bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim, is de school verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

12. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

12.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-62 14 61, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

 

 

12.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevrouw Els van den Hil, zij kan u adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

12.3. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

12.4. Het houdt niet op, niet vanzelf ……

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

12.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep.

Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode SVIB, waarin de algemene regels over onder andere waardigheid en vertrouwelijkheid worden beschreven, kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.

Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

12.6. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 


CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard

12.7. Sponsoring

Dit vindt plaats conform het beleid van CSG De Waard. Een exemplaar van het geformuleerde beleid kan op school worden ingezien.

12.8. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

12.9. Regionale plusklas "De Kangoeroe''

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders.

Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en
  wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. Er is een Kangoeroegids beschikbaar met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

12.10. Visiedocument van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

12.11. Levensbeschouwelijke indentiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is. 

12.12. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen.

Het beleid van de school is eropgericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.

12.13. Opvoedings- en vormingsklimaat

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders.

De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

12.14. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: Christelijke Scholengroep De Waard voor bijzonder goed onderwijs.

12.15. Tenslotte

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.

13. Adressenlijst

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE PAREL
Leeuwerikstraat 5
3291 XJ Strijen
Tel.: 078 - 674 24 96

Mail deparel@csgdewaard.nl
Website deparel.csgdewaard.nl
Facebook https://www.facebook.com/deparelstrijen

 

Bankrekening: NL08 RABO 0361 8102 02 t.n.v. CSG De Waard, inzake De Parel

13.1. Personeel

Directie:   
Henk de Snoo (06 - 53 390 998) h.desnoo@csgdewaard.nl
Frieda Tillema (adj.) f.tillema@csgdewaard.nl
   
Intern begeleider:  
Nadine van der Zwaal-Zwols n.vanderzwaal@csgdewaard.nl
Corine Heemskerk c.heemskerk@csgdewaard.nl
   
Groepsleerkracht:  
Angelique de Boer a.deboer@csgdewaard.nl
Anita Buitendijk-Dorst a.buitendijk@csgdewaard.nl
Marjo van Everdingen-Hulshoff m.vaneverdingen@csgdewaard.nl
Els van den Hil f.vandenhil@csgdewaard.nl
Sarian Hoogenboezem-Bouman s.hoogenboezem@csgdewaard.nl
Nelke Mannee-Schouten n.mannee@csgdewaard.nl
Marianne Mudde-de Regt m.mudde@csgdewaard.nl
Bert Priem b.priem@csgdewaard.nl
Francien Rijkers-van den Berg f.rijkers@csgdewaard.nl
Tjakoline Smit t.smit@csgdewaard.nl
Christine van Trigt-Kruythof c.vantrigt@csgdewaard.nl
Yvonne Verschoor-Verzijl y.verschoor@csgdewaard.nl
Reny Leep r.leep@csgdewaard.nl
   
Gymleraar  
Bernice van Dijk deparel@csgdewaard.nl
Thomas Habraken deparel@csgdewaard.nl
   
Onderwijsassistent(e)  
Renate Sprenkels r.sprenkels@csgdewaard.nl
   
Conciërge:  
Jo van der Ree  j.vanderree@csgdewaard.nl

 

13.2. Medezeggenschapsraad

(mr.deparel@csgdewaard.nl)

Namens de ouders:

Marc Looren (voorzitter) 06 - 10 50 88 08
Emmeline Hoogendijk 06 - 52 06 57 25
Rita Roodenburg 06 - 36 14 19 86

 

Namens het personeel:

Marjo van Everdingen (secretaris)  
Bert Priem  
Nadine van der Zwaal  

 

13.3. Ouderraad

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

De actuele samenstelling van de ouderraad kunt u vinden op de website: Leden ouderraad

13.4. Tussenschoolse opvang

(tso.deparel@csgdewaard.nl)

Veneranda Schippers 06 - 53 73 64 68

Bankrekening: NL38 RABO 0111 4783 67

13.5. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Maatschappelijk werkster:

Maike Schutte 06 - 55 88 10 46

13.6. Luizenwerkgroep

Angelique de Boer (leerkracht)  
Ella van Zadelhoff (ouder) 06 - 13 90 39 13

 

13.7. Vertrouwenspersonen m.b.t. sexuele intimidatie

Schoolarts:
Mevrouw A. de Jong (am.dejong@careyn.nl)

School:
Els van den Hil

13.8. Contactpersoon m.b.t. klachtenregeling

Els van den Hil