fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2022/2023

1. Woord vooraf

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van een kind. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. U kiest de basisschool daarom met zorg uit. 

Op dit moment bekijkt u onze schoolgids 2022-2023. In deze schoolgids geven we informatie over onze identiteit, hoe wij het onderwijs vorm geven en hoe wij zorg dragen voor onze leerlingen. Ook leest u hier alles over communicatie, samenwerking en gemaakte afspraken. 

CBS De Parel is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons op school van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving. 

Ieder kind is uniek en wij geloven dat ieder kind talenten heeft. Ons motto is daarom ook: "Elk talent telt!". We zetten in op de brede ontwikkeling van de kinderen. Dat houdt in dat we naast rekenen en taal ook zeker aandacht hebben voor de sociale en creatieve vaardigheden. Ook willen we de kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Dit doen we door het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden, zoals eigenaarschap en samenwerken.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen staan wij open.

Waar in de schoolgids wordt gesproken over ouders, bedoelen we uiteraard ouders/verzorgers.

 

Namens het team van CBS De Parel,

Debita Zwanenburg (directeur)

Frieda Tillema (adjunct-directeur)
1.1. CBS De Parel

Bij de naam van onze school hebben we drie associaties:

 1. In de Bijbel wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een “Parel van grote waarde”.               
 2. Het begin van een parel is vaak een zandkorreltje dat in een oesterschelp terecht komt. De oester legt er een dun laagje parelmoer omheen. Dat wordt dagelijks enkele keren herhaald. Zo groeit de parelmoer jaar na jaar, tot na ongeveer 12 jaar een parel is ontstaan zoals wij die kennen. Dan wordt de oester te klein, de parel moet er uit. Dit symboliseert prachtig de ontwikkeling van onze kinderen. Met veel liefde en geduld worden er dagelijks door ouders/verzorgers en leraren waarden, normen, kennis en vaardigheden toegevoegd. En als het kind dan een jaar of 12 wordt, is het voldoende gegroeid om de veilige beschutting van de basisschool te verlaten en naar een passende vorm van voortgezet onderwijs te gaan.                                                           
 3. Bovendien verwijst deze naam naar het beeld dat geschetst wordt in een lied van Elly en Rikkert:

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je, dat je een parel bent
Een parel in Gods hand !

 

1.2. Het 'verhaal van De Parel'

Vanuit ons Christelijk oogpunt, denkend vanuit onze kernwaarden, zien wij ieder kind als een uniek mens, met al zijn/haar talenten op zowel cognitief als op creatief en sociaal vlak. Ons onderwijsaanbod is daarom ook gericht op de brede ontwikkeling. Daarom gaan we samen met het kind op zoek naar zijn/haar talent. We stimuleren en ondersteunen het in kind in zijn/haar gehele ontwikkeling, ook kijkend naar toekomstgerichte vaardigheden, waarbij een goede samenwerking met ouders van belang is. Onze school biedt een veilige omgeving waarin een kind, vanuit een doorgaande lijn (van 0 tot 12 jaar) kan uitgroeien tot een volwaardig en respectvol burger. 

1.3. Onze kernwaarden

 • Op onze school is “liefde voor de naaste” de basishouding voor ons handelen
 • Op onze school zorgen we voor een sfeer waarin iedereen met plezier kan werken
 • Op onze school hebben we aandacht voor elkaar
 • Op onze school krijgt iedereen verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten
 • Op onze school is respect voor de ander en voor de schepping vanzelfsprekend

 

Inzameling voor de voedselbank

1.4. Identiteit

Vanuit ons Christelijk oogpunt, denkend aan onze kernwaarden, geven wij onze identiteit dagelijks vorm binnen de school. Zo starten en eindigen we iedere dag in de groep met een gebed. Daarnaast maken we dagelijks gebruik van de methode Kind op Maandag, waarbij aan de hand van een verhaal, gesprek en/of lied de basis (waarden en normen) van het Christelijk geloof wordt meegegeven.

We vieren met elkaar de Christelijke feestdagen, soms in school en soms in de kerk.

Vanuit de kernwaarden leven we met elkaar mee, zowel binnen als buiten de school. Bijvoorbeeld door geld te sparen voor een goed doel, het steunen van plaatselijke initiatieven en of extra aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Zo geven we ook gelijk vorm aan burgerschap.

In de nieuwsbrief die elke twee weken vanuit school verschijnt wordt aangegeven welke verhalen de komende weken behandeld zullen worden, zodat hier thuis over doorgepraat kan worden en het bijbellezen eventueel parallel kan lopen. In de nieuwsbrief staat ook het bijpassende 'Lied van de week' genoemd. Deze is meestal geplaatst als link. Als u daarop klikt, krijgt u de video die bij het lied hoort. 

2. De kwaliteit van onze school

Op onze school geven we kwalitatief goed onderwijs. Om deze kwaliteit te kunnen blijven bieden, kijken we kritisch naar onze inhoud van het onderwijs, monitoren we systematisch onze kwaliteit en volgt het team doelgerichte scholing. 

2.1. De inhoud van het onderwijs

Op onze school wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen worden geplaatst in jaargroepen; de leerlingen van groep 1 en 2 worden om organisatorische en opvoedkundige redenen bewust bij elkaar geplaatst in een combinatiegroep. Kleuters leren het meest door te spelen. De leerkracht stimuleert dit leerproces door heel gericht spel aan te bieden dat past bij de fase waarin een kind qua ontwikkeling is. In groep 1/2 wordt de ontluikende geletterdheid gestimuleerd d.m.v. spelletjes en activiteiten (gericht op de auditieve en visuele ontwikkeling). Vanaf groep 3 wordt er binnen de groepen gedifferentieerd op basisniveau, verlengde instructie en verdieping voor lezen, taal, spelling en rekenen. De beschikbare onderwijstijd wordt op evenwichtige wijze over de vakken verdeeld, waarbij de nadruk ligt op rekenen en taal/lezen, maar waar er ook ruimschoots tijd is voor vakken die betrekking hebben op de sociale en creatieve vaardigheden. 

2.2. Monitoring van de kwaliteit

Op onze school werken we met een 4-jaarlijks schoolplan en daaruit voortvloeiende jaarplannen. Met het team wordt besproken welke zaken we in het schoolplan willen wegzetten. Deze zaken vloeien onder andere voort uit de WMK-vragenlijsten, die regelmatig onder ouders, team en leerlingen uitgezet worden. Ook zijn het zaken waar we als team veel waarde aan hechten en waar we verbetering of verdieping in willen. Ook kunnen het zaken zijn die stichtingsbreed uitgezet worden. Het schoolplan en de jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. We volgen op dit moment schoolplan ’19-’23. 

 

 

2.3. Scholing

Om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren nemen de leerkrachten regelmatig deel aan bij- en nascholingscursussen. Als school hebben we jaarlijks een vijftal studiedagen, waarop we als team gezamenlijk werken aan kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de beoogde ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Ook bezoeken we regelmatig elkaars lessen om die kritisch met elkaar te evalueren. Zonodig kunnen we gebruik maken van video-coaching. 

In het schooljaar ‘22-’23 is de scholing van het team gericht op de implementatie van de nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blink en verdere implementatie van Leren Zichtbaar maken en worden er diverse individuele scholingen gevolgd.

2.4. Onderwijsinspectie

In oktober 2020 hebben we deelgenomen aan het themaonderzoek ”kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie” van de onderwijsinspectie. De inspecteur was positief over onze school en met name over het lezen met List en de talentbevordering.3. De zorg voor de leerlingen

De zorg voor onze leerlingen begint al tijdens de inschrijving. Samen met de ouders kijken we zorgvuldig of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van een kind. Ook nadat leerlingen naar het voortgezet onderwijs zijn vertrokken houden we contact met de vervolgschool om te zien of het daar goed met hen gaat.

3.1. Instroom van de leerlingen

Ruim voor de vierde verjaardag kunt u uw kind als leerling aanmelden. Voor een oriënterend bezoek en/of de inschrijving kan een afspraak gemaakt worden met Marianne Mudde (coördinator onderbouw). 

Samen met de ouders kijken we zorgvuldig of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van een kind.

Ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag krijgen de kinderen een uitnodiging voor de wen-ochtenden die gedurende de laatste 2 weken voor de 4e verjaardag mogelijk zijn (maximaal 5 dagdelen). 

Als een kind ongeveer 6 weken op school zit, worden de ouders uitgenodigd voor een verlengde intake. De intern begeleider houdt dan een gesprek waarin ontwikkelingsgegevens uit de voorschoolse periode aan de orde komen en waarin de zorgstructuur van de school wordt uitgelegd. 

Natuurlijk heeft een kleuter wel eens een "ongelukje", maar we gaan er van uit dat de kinderen als ze vier jaar zijn, ook zindelijk zijn. 

Indien een oudere leerling aangemeld wordt, wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek met de directeur. Daarnaast zullen wij altijd contact opnemen met de vorige school om zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke onderwijsbehoefte dit kind heeft en welke belemmerende en stimulerende factoren een rol spelen. (Zie ook “3.10 Passend Onderwijs”.) 

 

3.2. Leerlingvolgsysteem

Natuurlijk wordt het dagelijks werk van de leerlingen door de groepsleerkrachten gevolgd en van feedback voorzien. Hierbij is het streven om vooral het positieve te benadrukken.

In de groepen 1/2 observeren we de leerlingen systematisch aan de hand van de SLO leerlijnen. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen. Tweemaal per jaar worden deze resultaten in een teamvergadering besproken.

De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten besproken met de intern begeleider en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden.

Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin worden ook alle andere relevante gegevens opgeslagen.

We vinden het belangrijk om samen met de ouders de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te volgen. Daarvoor zijn gedurende het schooljaar een aantal momenten gepland. Hoe en wanneer kunt u lezen in hoofdstuk 5 Ouders onder het kopje Informatie. Daarnaast kan het zijn dat vanuit de school tussentijds contact met de ouders wenselijk is. Ook de ouders kunnen, als zij daar aanleiding toe zien, altijd tussentijds op school over hun kind komen praten.

3.3. Welke speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften?

Als blijkt dat een leerling op de een of andere manier niet tot zijn/haar recht komt, bespreekt de groepsleerkracht dit met de ouders en de intern begeleider. Gezamenlijk wordt bekeken of er specifieke hulp nodig is en hoe we dit kunnen bieden. 

Soms kan het nodig zijn externe deskundigen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan de orthopedagoog, logopedist of de ambulante begeleider uit een school voor speciaal basisonderwijs. 

 

3.4. Meer- en hoogbegaafde leerlingen

In elke klas zitten ook leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Daarvoor hebben we binnen de school een plusklas opgezet. Eénmaal per week krijgen de kinderen hier extra begeleiding. De doelstelling van de plusklas is het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van meer- of hoogbegaafde kinderen van de groepen 4 t/m 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Daarbij proberen we aan te sluiten bij de belangstelling van een kind. Ook werken de kinderen zelfstandig in hun plusmap in de eigen groep. 

Indien een leerling hinder ondervindt van zijn eigen begaafdheid kan het aangemeld worden om wekelijks een dagdeel naar de regionale Kangoeroeklas te gaan. Deze wordt op 2 andere scholen binnen CSG De Waard georganiseerd. (zie 12.9 Regionale plusklas "De Kangoeroe'') 

3.5. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak- en taalontwikkeling. Als we merken dat het kind hierin niet voldoende ontwikkelt, kan de hulp van een logopedist noodzakelijk zijn.

In groep 2 worden alle leerling logopedisch gescreend en krijgen ouders waar nodig advies. 

Logopedische begeleiding kan ook ingezet worden bij lees- en spellingproblemen.

Er is een nevenvestiging van Logopediepraktijk Spreekvaart in onze school gevestigd is, daardoor kan logopedische behandeling voor leerlingen van alle groepen op school plaatsvinden.

3.6. Door- en uitstroom van leerlingen

Normaal gesproken gaan de leerlingen na het doorlopen van een leerjaar door naar het volgende leerjaar. Ondanks alle zorg die er voor de leerlingen is, kan het in een enkel geval toch beter zijn als een leerling een jaar overdoet. 

Het kan ook voorkomen dat een leerling een dermate grote voorsprong heeft in het leerproces dat het voor het kind beter is een leerjaar over te slaan.

Deze situaties worden altijd met de ouders besproken, waarbij ook terdege rekening gehouden moet worden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er zal een afweging gemaakt worden van de voors en tegens van het doubleren of het overslaan van een leerjaar. Hier ligt dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, waarbij in voorkomende gevallen de school de eindbeslissing neemt.

Als blijkt dat het onderwijsaanbod van de school niet toereikend is met betrekking tot de onderwijsbehoeften van het kind, zullen wij het zorgtraject vervolgen. Hoe het zorgtraject eruit ziet, leest u in 3.10.”Passend onderwijs”

3.7. Regels voor toelating

In principe kan elke ouder zijn/haar kind op onze school aanmelden. Bij de inschrijving zal duidelijk naar voren komen dat wij een christelijke school zijn en hoe wij dit binnen de school vormgeven. Ouders worden geacht dit te respecteren.

Als bij de aanmelding/intake sprake is van specifieke behoeften op begeleidingsgebied, dan wordt onderzocht of er binnen de school voldoende mogelijkheden te realiseren zijn om aan de begeleidingsvraag te voldoen (zie verder 3.10 “Passend onderwijs”).

Bij de aanmelding dienen ouders alle relevante gegevens m.b.t. het kind aan de school te verstrekken, inclusief eventuele onderzoeksverslagen van voorgaande scholen of voorschoolse periode. Als achteraf blijkt dat ouders belangrijke informatie hebben achtergehouden kan de school alsnog van een definitieve inschrijving afzien en besluiten een leerling niet toe te laten.

 

3.8. Beleid schorsing en verwijdering leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur. 

Het beleidsplan “Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is na te zien op de website.

3.9. De overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te hanteren bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. In de Plaatsingswijzer komen de resultaten van de cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8. Het betreft de Cito M(idden) toetsen, waarbij de resultaten van rekenen en begrijpend lezen het zwaarst wegen. Op basis van de resultaten van die toetsen en ons beeld van uw kind komt de school tot een advies. 

In groep 6 wordt dus voor het eerst met u besproken welk type voortgezet onderwijs voor uw kind het meest geschikt lijkt te zijn. In groep 7 geven we een voorlopig advies. Naast de uitkomst van de Plaatsingswijzer telt bij het definitieve advies in groep 8 ook het onderwijskundig rapport dat door de groepsleerkracht van groep 8 is ingevuld.

Dit rapport wordt tijdens het gesprek over de schoolkeuze ook met de ouders doorgenomen; het vermeldt belangrijke gegevens m.b.t. de werkhouding, sociale ontwikkeling, motivatie, stimulerende en belemmerende factoren. Samen vormen ze een totaalplaatje waarop het advies gebaseerd wordt. Het advies komt tot stand door overleg van de leerkrachten van groep 7 en 8 met de ib-er.
We onderscheiden bij het advies:

 1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind gaat bijvoorbeeld naar het VMBO TL
 2. Plusprofiel: Het kind lijkt m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over te hebben en misschien in de toekomst te kunnen opstromen naar een hoger niveau, bijvoorbeeld VMBO TL/HAVO
 3. Bespreekprofiel: Het is niet duidelijk. We bespreken het kind met het VO.
 4. Ondersteuningsprofiel: Duidelijk is bijvoorbeeld HAVO, maar uw kind heeft een bepaalde ondersteuning nodig.

Mocht de eindtoets beter gemaakt worden dan verwacht, dan kan de basisschool het eerder uitgebrachte advies heroverwegen. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

In januari wordt er voor de ouders van groep 8 een voorlichtingsavond gegeven over de schoolkeuze. In februari/ maart worden de gesprekken m.b.t. de schoolkeuze gehouden. De school geeft dan haar advies af. 

De ouders maken vervolgens een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs en schrijven het kind in. Of een kind al dan niet wordt toegelaten, hangt af van de school voor voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie kijkt in eerste instantie naar het schooladvies. 

3.10. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het "Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04".

Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

3.10.1. Aanmelding en toelating

Het kan zijn dat de school bij de aanmelding voorziet dat zij, na overleg met u en eventuele deskundigen, niet kan voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft, dan heeft de school de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Zij gaan u dan verder helpen. Hoe de Ondersteuningscommissie dit doet is na te lezen op de website. 

 

3.10.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U merkt dit thuis aan uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het problemen op het gebied van de leerstof, de begeleiding van de leerkracht, het welbevinden of het gedrag. 3.10.3. Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Zij signaleren zo vroegtijdig welke kinderen ondersteuning nodig hebben.Zijn er zorgen omtrent een kind, dan wordt dit besproken met de ouders. Leven er zorgen bij ouders, dan kunnen zij altijd terecht bij de leerkracht.
 • Niveau van de intern begeleider: Heeft uw kind een onderwijsbehoefte waarbij specifieke ondersteuning nodig is, dan wordt dit door de leerkracht en de IB-er besproken met u. Samen wordt er gekeken wat er binnen de school geboden kan worden en wat passend is bij uw kind. Ook wordt er gesproken over wat u thuis ter ondersteuning kunt doen om aan die onderwijsbehoefte van uw kind te voldoen.
 • Niveau van de extern begeleider: De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leerkrachten in het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind. De externe ondersteuners gaan aan de slag met de leerkracht en niet met het kind.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Mochten de leerkrachten, interne en externe ondersteuners geen antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, dan zijn zij handelingsverlegen. Zij kunnen zich dan richten tot de Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband. Mogelijk adviseren zij dan dat een andere school meer passend is bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV: 

Directie SWV PO Hoeksche Waard

Mevr. N.A. de Ronde-Davidse

Johannes Kolfstraat 1

3273 CA Westmaas

0186-219051

nderonde@swv2804.nl

 

4. Het team

Op De Parel werken we met een enthousiast, ervaren team dat met liefde en plezier uw kind de aandacht wil geven die het nodig heeft. 

We streven er naar om maximaal twee leerkrachten in te zetten voor één groep.

Indien bij ziekte, studieverlof, e.d vervanging noodzakelijk blijkt, wordt altijd eerst gezocht naar een interne oplossing. Mocht dat niet realiseerbaar zijn, dan wordt er geprobeerd een vervanger van buiten de school aan te trekken.

4.1. Samenstelling van het team

Ons team kent de volgende functies: 

 • Groepsleerkracht: verantwoordelijk voor het lesgeven en het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. 
 • Gymleerkracht: verzorgt alle gymlessen
 • Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkrachten op onderwijskundig gebied
 • Intern begeleider: verantwoordelijk voor het zorgbeleid in de school 
 • Conciërge: belast met de zorg voor het gebouw en de praktische ondersteuning van de leerkrachten 
 • Adjunct-directeur: geeft naast de directeur leiding aan de de school en, indien nodig, vervangt zij deze. 
 • Directeur: naast de dagelijkse gang van zaken, hoofdzakelijk belast met de verantwoordelijkheid t.a.v. beleidsmatige aspecten, zoals inhoud van het onderwijs, personeels- en leerlingaangelegenheden, financiële zaken en externe contacten

4.2. Opleiden in de school (OidS)

Geregeld lopen studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun opleiding. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep.

OidS (Opleiden in de school) is de benaming voor de werkwijze en de organisatievorm waarin we binnen CSG De Waard PABO-studenten binnen hun praktijk begeleiden.

Naast PABO-studenten zijn er op onze school ook stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent (MBO).

Middels de weekbrief van de leerkracht wordt u geïnformeerd of er in de groep van uw kind een stagiair geplaatst is.

4.3. Goed om te weten

De leerkrachten die op onze school werkzaam zijn, zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij op zich genomen hebben door op een “bijzondere” school te gaan werken. Zij proberen het Evangelie, de Blijde Boodschap van onze Heer, aan de leerlingen door te geven en daar zelf een voorbeeld in te zijn.

Ook onderwijsmensen zijn niet volmaakt. Dus loopt er eens iets mis, schroom dan niet om daarover met ons in gesprek te gaan. Mocht u vragen hebben over onderwijskundige zaken of over de begeleiding van uw kind(eren), dan bent u altijd welkom op school om daarover met de leerkrachten van gedachten te wisselen.

5. De ouders

We vinden een goede samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

5.1. Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn enerzijds de ouders en anderzijds het personeel vertegenwoordigd. Samen wordt het (voorgenomen) beleid besproken. De MR heeft hierin advies- of instemmingsrecht. 

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) elke vergadering als adviserend lid bij.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR dan kunt u zich richting tot de MR via  mr.deparel@csgdewaard.nl

5.2. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle bovenschoolse zaken worden dus besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit 8 personen, 4 ouders en 4 personeelsleden.

 

5.3. Ouderraad (OR)

 

De leden van de Ouderraad nemen de leerkrachten veel werk uit handen o.a. bij de voorbereiding en uitvoering van feesten en sport- en speldagen, afscheid groep 8 enz. Zonder hun inzet zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Bij de activiteiten van de ouderraad worden vaak andere ouders betrokken. De ouderraad vergadert ongeveer 5x per jaar. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. 

De OR kunt u bereiken via or.deparel@csgdewaard.nl

 

 

 

5.4. Ouderbetrokkenheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de onderwijsresultaten en het welbevinden van hun kind.

Het is van belang dat een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Als dat, om welke reden dan ook, niet lukt, ga dan hierover in gesprek met de leerkracht. 

Bij veel onderwijsactiviteiten kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Meldt u aan als u hier iets kan betekenen! 

5.5. Informatie

Om als ouder betrokken te zijn op het onderwijs van uw kind, is het belangrijk dat we u informeren.

Dit doen we via de volgende informatiekanalen:

 • Deze schoolgids 
 • Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders van de groepen 3 en 8 een informatieavond gehouden. Ook krijgen alle leerlingen een brief met specifieke informatie over het leerjaar waarin ze dan zitten.
 • In de derde schoolweek zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. 
 • In november en juni/juli zijn er facultatieve oudergesprekken.
 • In februari zijn de ouder-kindgesprekken.
 • Het schoolplan (beschikbaar op de website) 
 • Het schoolrapport (2x per jaar) 
 • Het ouderportaal. Dit is een digitaal platform waar u als ouders alle toetsresultaten kunt terugvinden. Ook de verslagen van gesprekken met de ouders, of eventueel derden zijn hier beschikbaar. 
 • 2-wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief vanuit de directie. Deze wordt digitaal verzonden naar het e-mailadres dat de ouders hebben opgegeven 
 • Vanuit elke groep komt er wekelijks een nieuwsbrief met relevante informatie uit die groep.
 • U kunt gebruik maken van de CSG De Waard-app. 

Gescheiden ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid om informatie met elkaar te delen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet lukken, kunt u bij school terecht. 

Voor algemene vragen kunt u ook terecht bij Ouders en Onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd (www.oudersonderwijs.nl). Ouders kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met hen opnemen. Gratis en onafhankelijk. 

Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Als hierover vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er ook voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.

5.6. Ouderbijdrage

Voor een aantal belangrijke activiteiten ontvangen we geen vergoeding van de rijksoverheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest, sportdagen, afscheid groep 8 e.d. Daarom vragen we van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Dit bedraagt € 16,50 per kind met een maximum van €33,- per gezin. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail een betalingsverzoek. Desgewenst kunt u het bedrag in termijnen voldoen. Voor kinderen die gedurende de loop van het cursusjaar op school komen of vertrekken wordt een evenredig deel verrekend. 

5.7. Oudergebedsgroep

Elke vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur komt de oudergebedsgroep samen. Dit vanuit de overtuiging dat voorbede voor de school, de leerlingen en het team, een positieve ondersteuning geeft aan het welzijn van de leerkrachten en de ontwikkeling van onze kostbare kinderen. Van harte welkom om (een keer) mee te bidden (ook met kleine kinderen)! Heeft u vragen, neem gerust contact op met Veneranda (06-53 73 64 68) of Heleen (06-29 56 89 77).

6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van de school. Kijkend naar onze visie formuleren we doelen, waaraan we, verspreid over 4 jaar, gaan werken. Deze doelen worden weggezet in een schoolplan en worden cyclisch geëvalueerd en aangepast waar nodig. 

Daarnaast zetten we regelmatig vragenlijsten uit bij zowel ouders, leerlingen en het team. De van daaruit komende aandachtspunten kunnen ook meegenomen worden in het schoolplan.

Het schoolplan 2018-2023 kunt u vinden op de website. 

Om de opbrengsten van het onderwijs in onze school goed te kunnen volgen worden de leerresultaten regelmatig getoetst en geanalyseerd. Jaarlijkse evaluatie van ons onderwijs en onze zorg voor de kinderen leidt, waar nodig en mogelijk, tot aanpassing van ons onderwijsaanbod. 

6.1. Brede ontwikkeling

Onder het motto “Elk talent telt” willen we in ons onderwijsaanbod ook ruimschoots aandacht geven aan de creatieve vakken en culturele vorming. 

Het was gebruikelijk dat er op De Parel zowel in de onder- als de bovenbouw in blokken van 3 weken talentenmiddagen werden georganiseerd. Vanaf dit schooljaar zijn de talentenmiddagen anders van opzet. Het zijn geen speciale middagen meer, maar de talenten worden geïntegreerd binnen de verschillende vakken. 

We noemen het vanaf nu talentontwikkeling, dat betekent dat we linken gaan leggen tussen thema’s en de creatieve verwerking in de breedste zin van het woord……. van onderzoek, ontwerp tot een bezoek aan een bedrijf, natuurpaden, musea, theatervoorstellingen enz.

Dit schooljaar zijn we begonnen met de methode Blink waarin door middel van verschillende thema’s verschillende talenten aan bod komen. Denk aan het ontwikkelen van een beleefmuseum , het maken van een historische selfie,koken van wereldgerechten, fotografie, figuurzagen, schilderen, werken met textiel enz.

Naast deze talenten  binnen de methode Blink komen ook  handvaardigheid , tekenen muziek , drama  en bewegingsonderwijs aan bod. Deze laatste drie  vakken worden gegeven door vakleerkrachten.

Aanbod van ouders/grootouders om kinderen kennis te laten maken met bepaalde technieken, het laten ervaren van verschillende beroepen zou ook heel goed passen binnen onze missie van talentontwikkeling. Heeft u ideeën hieromtrent dan horen wij graag van u. U kunt dit doorgeven aan juf Tjakoline t.smit@csgdewaard.nl

We doen ook mee aan “Kijkkunst” van Kunstgebouw, waarbij de kinderen van een dans-, theater- of muziekvoorstelling kunnen genieten, of van beeldende kunst in de klas. 

Elke groep gaat jaarlijks op excursie naar een museum. 

Elk jaar organiseren we met de Kinderboekenweek een aantal leuke activiteiten, zoals een kleedjesmarkt, verhalenverteller, bezoek aan de kinderboekenwinkel.  

 

6.2. Leren zichtbaar maken

Vanaf schooljaar '20-'21 zijn we gestart met de teamscholing 'Leren zichtbaar maken'. In het schooljaar '21-'22 is dit voortgezet en ook dit schooljaar hebben geven we daar nog een vervolg aan. 

We leren dat je als leerkracht grote impact hebt op het leren van kinderen en hoe je die impact kunt inzetten om tot zichtbaar lerende kinderen te komen. 

Zichtbaar lerende kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie van kinderen. Deze manier van werken sluit goed aan bij onze visie. 

Deze werkwijze is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar wat werkt in de klas om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten waardoor kinderen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.

6.3. Gezonde school

De Parel is gecertificeerd als Gezonde School. Wij hebben dit certificaat ontvangen op het gebied van 'Welbevinden'. Wij hebben aangetoond interventies in te zetten, die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat. 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode op het gebied van sociaal emotioneel leren (SEL), namelijk Kwink. Deze digitale methode sluit goed aan bij de belevingswereld van het kind. 

Daarnaast hanteren we, als team, algemene regels voor in het gebouw en voor de omgang met elkaar en zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie hierin.

Een andere interventie die wij inzetten is Taakspel. Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Zo ontstaat er meer structuur in de klas en een prettiger klassenklimaat. 

7. De resultaten van het onderwijs in de school

Om te blijven streven naar goede resultaten van het onderwijs in de school hebben wij voor De Parel schoolnormen opgesteld. De schoolnormen zijn ambitieus gesteld, worden per vak vastgesteld en kunnen ieder jaar bijgesteld worden. Gaandeweg de schoolcarriere van uw kind proberen we het onderwijs zo te organiseren dat we de schoolnormen halen. Op deze manier blijven we als school scherp en kunnen we doelgericht les bieden, uiteraard wel kijkend naar de onderwijsbehoefte van het kind. 

Leerlingen aantal:
Dit cursusjaar zijn wij gestart met ongeveer 175 leerlingen in 8 groepen.

7.1. Uitstroom

Het afgelopen jaar gingen de leerlingen van groep 8 naar het volgende vervolgonderwijs:

VMBO 20
MAVO 3
HAVO 5
HAVO/VWO 2

 

7.2. Resultaten eindtoets

De resultaten van de individuele leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en met de ouders gedeeld. In 3.9 'De overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs' is al genoemd dat de resultaten van de eindtoets niet bepalend zijn, maar wel meegenomen worden in het schooladvies. Het is ook voor de school belangrijk, want de IEP-eindtoets geeft aan hoe het schoolgemiddelde zich landelijk en regionaal verhoudt t.o.v. andere scholen. Op onze school doen alle leerlingen aan de eindtoets mee. 

De scores van de Eindtoets IEP van laatste 5 jaren: 

(in juni '20 is geen Eindtoets afgenomen ivm Corona)

2022 81,8
2021 82,3 
2020 Geen eindtoets i.v.m. Corona
2019 87,25  
2018 85 
 
Het totaal aantal te behalen punten bij de IEP is 100. En het landelijk gemiddelde lag in 2022 op 80. We scoren dus boven het landelijk gemiddelde. 
 

8. Organisatorische zaken

In dit hoofdstuk geven we u allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen op school. Heeft u meer informatie nodig? Dan horen we dat graag van u.

8.1. Klassenverdeling

Behalve bij de kleuters hebben wij enkelvoudige groepen. 

Groep Leerkracht(en)
1/2A Marjo van Everdingen (ma t/m vr)
1/2B Marianne Mudde (ma en di) en Reny Leep (wo t/m vr)
3 Francien Rijkers (ma t/m wo) en Anita Buitendijk (do en vr)
4 Christine van Trigt (ma) en Angelique de Boer (di t/m vr)
5 Sarian Hoogenboezem (ma, do en vr) en Nelke Mannee (di en wo)
6 Margret Graafland (ma t/m wo) en Yvonne Verschoor (do en vr)
7 Tjakoline Smit (ma t/m do) en Frieda Tillema(vr)
8 Bert Priem (ma t/m vr)

 

8.2. Schooltijden

 

maandag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur
vrijdag 8.30 - 12.15 uur  
     


Om 8.20 en 13.05 uur gaat de 1e bel. De schooldeuren gaan open. De kinderen lopen dan zelfstandig de school binnen. Om 8.25 en 13.10 uur gaat de 2e bel. Dit is het teken dat de les bijna gaat beginnen. Om 8.30 en 13.15 uur start de les.

Voor 8.15 en 13.00 uur is er geen toezicht op het plein. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw kind. 

Na schooltijd lopen de kinderen zelfstandig naar buiten. De kleuters en groep 3 worden hierbij begeleid door de leerkracht. 

Kinderen die ver weg wonen, mogen op de fiets naar school komen. Voor schade aan de fietsen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden!

We dringen er op aan dat u uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of fietsend komt brengen en halen. Zo oefent uw kind dagelijks als actieve verkeersdeelnemer. 

8.3. Vakantierooster 2022-2023

Studiedag 1 21-okt-22    
Herfstvakantie 24-okt-22 t/m 28-okt-22
Kerstvakantie 26-dec-22 t/m 6-jan-23
Voorjaarsvakantie 27-feb-23 t/m 3-mrt-23
Studiedag 2 6-mrt-23    
Pasen 7-apr-23 t/m 10-apr-23
Meivakantie 24-apr-23 t/m 5-mei-23
Hemelvaart 18-mei-23 t/m 19-mei-23
Pinksteren 29-mei-23    
Studiedag 3 30-mei-23    
Studiedag 4 28-juni-23    
Zomervakantie 10-jul-23 t/m 18-aug-23

 

8.4. Tussenschoolse opvang (TSO)

De Tussenschoolse opvang wordt gerund door vrijwilligers. Drie keer in de week staan zij klaar om de kinderen die op school overblijven, te begeleiden. Door de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om de tarieven laag te houden. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Een kind blijft incidenteel een keertje over. Dat kost dan € 3,= 
 2. Een kind blijft regelmatig een keertje over. Dan koopt u een strippenkaart voor 10x. Deze kaart kost € 22,50,= (dus € 2,25 per keer). De strippenkaart blijft op school onder beheer van de TSO.
 3. Een kind blijft elke week één of meerdere dagen over. Dan is de voordeligste oplossing om een abonnement te nemen. Per kind per dag per schooljaar betaalt u dan € 60,= per bank. Dus bij 2 of 3 dagen per week € 120,= of € 180,= per schooljaar per kind.

Voor de betaling van alle opties ontvangt u een betalingsverzoek per mail. 

Bij niet-gebruik (ziekte, toch een keer thuis eten o.i.d.) vindt er geen restitutie plaats.

Aanmelding voor de TSO (optie 3) middels een inschrijfformulier. Mocht uw kind op een afgesproken dag niet komen of een keer extra komen, kunt u dit dan melden? Zo kunnen we het overzicht goed behouden. Dat kan telefonisch bij de conciërge (8.00 - 8.30 uur), per mail: tso.deparel@csgdewaard.nl of middels een ondertekend briefje.

De coördinatie van het overblijven is in handen van Veneranda Schippers. Mail: tso.deparel@csgdewaard.nl.

8.5. Voor- en naschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV)

Er zijn in Strijen diverse aanbieders met vóór- en naschoolse opvang (BSO). CSG De Waard is met Kivido een samenwerking aangegaan onder de naam 'De KinderWaard'. De KinderWaard staat voor een compleet pakket aan begeleiding: van opvang, onderwijs, en ontwikkeling tot ontspanning en samenleving. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden vanuit één visie begeleid met daarbij het belang van het kind voorop. 

In onze school hebben we sinds 2019 een vestiging van Kivido met de naam Villa Parel, waar we nauw mee samenwerken.

Alle informatie over aanmelden en hun overstapservice vindt u op: www.kivido.nl/bso-villa-parel.

Naast de BSO is er in de school ook een Kinderdagverblijf (KDV): Villa Keuvel. Hier zijn kinderen van 0 t/m 3 jaar van harte welkom.

Alle informatie over aanmelden en hun overstapservice vindt u op: www.kivido.nl/villa-keuvel.

8.6. Bewegingsonderwijs

Op De Parel worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht.

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in onze eigen speelzaal. Voor deze les is geen speciale gymkleding nodig. Wilt u op de gymdag wel voor gemakkelijke kleding zorgen. Gymschoenen mogen gedragen worden, maar op blote voeten meedoen mag ook.

De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportcentrum LACO. Het is fijn als ook hier bij de jongsten aan gemakkelijke kleding gedacht wordt. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleding dragen en ook gymschoenen zijn verplicht. In verband met de veiligheid is het aan te bevelen sieraden e.d. op de gymdag thuis te laten.

Het gymrooster ziet er als volgt uit:

Groep Dagdeel Locatie
1/2A woensdag school
1/2B woensdag school
3 donderdagmorgen LACO
4 woensdagmorgen LACO
5 dinsdagmorgen LACO
6 dinsdagmorgen LACO
7 donderdagmorgen LACO
8 donderdagmorgen LACO

9. Praktische informatie

Hieronder volgen een aantal praktische afspraken.

9.1. Regels en afspraken

Op school hebben we duidelijke regels en afspraken opgesteld. Er zijn regels voor in en om het gebouw: 

In dit gebouw:

 • storen we geen anderen
 • houden we alles netjes
 • lopen we rustig
 • gebruiken leerlingen geen mobiele telefoon
 • dragen we geen petjes, mutsen of capuchons
 • houden we ballen vast

Ook hebben we de regels van de maand. Deze zijn vooral gericht op de omgang met elkaar.

 • Wij zijn rustig op de gang en in de klas
 • Er is er één die praat en we luisteren naar elkaar
 • Wij luisteren naar alle juffen en meesters
 • We zijn aardig en beleefd tegen elkaar.
 • Stop = stop en ruzie lossen we samen op
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en zich prettig voelt op school
 • Wij zijn voorzichtig met onze sprullen en die van een ander
 • Wij zorgen ervoor dat de juffen en meesters goed les kunnen geven
 • We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag
 • Houden we ons aan de afspraken dan is het fijn om op De Parel te zijn

 

9.2. Website en App

Onze school heeft een mooie website: https://deparel.csgdewaard.nl/home
Aan deze website is ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw smartphone of tablet. (Downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard.) Op de app ontvangt u ook
pushberichten als er nieuws is.
 
Op de site en in de app vindt u nieuws over 'De Parel'. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn afgestemd op de  AVG privacy regels. Ze  hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen.Bij de inschrijving van uw kind kunt u op het toestemmingsformulier aangeven welke gegegevens van uw kind gedeeld mogen worden. Jaarlijks vragen we u deze gegevens te controleren en waar nodig aan te passen. 

9.3. Facebook

Het actuele nieuws en foto’s kunt u volgen via onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/deparelstrijen

9.4. Huiswerk

Vanaf groep 5 geven we structureel huiswerk op. Dit levert extra oefentijd op, maar is ook belangrijk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo wennen de kinderen er aan om thuis regelmatig schoolwerk te maken. Globaal ziet het er als volgt uit: 

groep 5: 1 keer per week
groep 6: 1 à 2x per week
groep 7: minimaal 2x per week
groep 8: minimaal 3x per week

 

9.5. Verkeerseducatie

Onze school vindt de verkeersveiligheid van onze kinderen belangrijk en heeft er daarom voor gekozen het programma ‘School op Seef’ te volgen. Vanaf 2014 zijn wij een gecertificeerde School op Seefschool. Naast de theorielessen worden er ook praktische lessen gegeven aan alle groepen. Soms op de parkeerplaats bij school, soms ook op andere plaatsen in het dorp. Hierbij krijgen wij hulp van ouders die de lessen ondersteunen en/of coördineren. 
Meer informatie vindt u op www.schoolopseef.nl

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

9.6. Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat kinderen meedenken en meepraten over wat speelt binnen de school. Daarom hebben we op school een leerlingenraad. Vanaf groep 5 worden er twee leerlingen per groep afgevaardigd. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Tijdens de overleggen worden er onderwerpen besproken, die door de leerlingen zelf of door het team zijn ingebracht. Ook hiermee geven we vorm aan een stukje burgerschap, waarbij onder andere overleggen, argumenteren, rekening houden met een ander belangrijke vaardigheden zijn. 

9.7. Verjaardagen in de familie

Voor de verjaardagen van ouders en grootouders mogen de kleuters iets maken. Wilt u de bewuste data tijdig via de mail doorgeven aan de leerkracht. Uw kind heeft dan ruimschoots de tijd om de verrassing te maken.

9.8. Verjaardagen personeel

De verjaardagen van het personeel worden met de desbetreffende groep gevierd. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

 

9.9. Tussendoortje

Wij willen het eten en drinken van gezonde voeding stimuleren. In dat kader geldt de afspraak dat er ’s morgens als pauzehap uitsluitend fruit of brood gegeten wordt.

9.10. Trakteren op school

Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Het wordt op prijs gesteld als de traktatie aansluit bij een gezonde voeding.

In de groepen 1 en 2 mogen ouders/verzorgers op de verjaardag ‘s ochtends de viering bijwonen van 8.30 tot 8.45 uur. Dit kunt u vooraf met de leerkracht afstemmen. 

Het is de bedoeling dat alleen de leerlingen en de leerkracht in de eigen groep getrakteerd worden. De traktatie mag voor schooltijd binnengebracht worden.

 

9.11. Schoolreis

Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. De groepen 1 en 2 bezoeken een locatie in de buurt en worden daar met auto’s naar toe gebracht. Voor de kinderen van groep 1 is de schoolreis niet verplicht. 

9.12. Schoolkamp

Groep 8 gaat 3 dagen op kamp. Dit is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van hun basisschoolperiode. Tijdens deze dagen wordt het groepsgevoel extra gestimuleerd en is voor velen een mooie herinnering. De kosten hiervoor zijn ongeveer €100,=. Dit bedrag kan, eventueel in termijnen betaald worden. Hiervoor ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 8 een betaalverzoek.

 

 

 

9.13. Sport en spel

Ieder jaar doen we voor de meivakantie mee met de Koningsspelen. 

Indien mogelijk worden er ‘s winters schaatsactiviteiten gehouden.

Andere jaarlijkse sportevenementen zijn schoolkorfbal, schoolvoetbal en de avondvierdaagse. 

Bij buitenschoolse activiteiten en schoolreizen maken de leerlingen gebruik van een schoolshirt. Dit shirt moet altijd direct de volgende dag ongewassen bij de shirtjescommissie ingeleverd worden. Voor kapotte shirtjes dient € 5,00 vergoeding betaald te worden.

Regelmatig worden er door Hoeksche Waard Actief na schooltijd op de schoolpleinen of elders sport- en spelactiviteiten georganiseerd. 

9.14. Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar komt een fotograaf individuele en groepsfoto’s maken. U bent vrij om van het aangeboden pakket te kopen wat u wilt.

9.15. Dodenherdenking

Onze school heeft het herdenkingsmonument voor de Joodse oorlogsslachtoffers in Strijen geadopteerd. Jaarlijks zijn leerlingen van groep 7 betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei.

9.16. Goede doelen

Er is veel nood in de wereld. Ver weg en dichtbij. Meestal kunnen we niet direct helpen en voelen we ons machteloos. Vaak kunnen we echter wel de helpers helpen. Daarom wordt er elke woensdag geld opgehaald voor een goed doel. Zo leren kinderen betrokken te zijn op medemensen die hulp nodig hebben en leren ze mensen en organisaties kennen die hulp bieden.

Uw bijdrage kunt u uiteraard zelf vaststellen. Twee keer per jaar wordt een nieuw goed doel gekozen. Bij die keus wordt de leerlingenraad betrokken.

Daarnaast doen we regelmatig mee aan acties waarmee we goede doelen ondersteunen (bijv. wandelen voor water of mini-roparun).

 

9.17. Verzekering

CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor (0186-621461).

10. Gezondheid en welbevinden

Tot het takenpakket van de basisschool hoort ook het bevorderen van gezond gedrag. Daarom zien we het belang van goede lessen bewegingsonderwijs en werken we graag mee om kinderen te laten kennismaken met diverse sporten en spelen we regelmatig in op landelijke en regionale campagnes. Gezonde voeding nemen we mee in de afspraken van het tussendoortje en de kooklessen. 

Het welbevinden van alle kinderen staat centraal. Naast de methode voor sociaal emotioneel leren (SEL) Kwink en de regels binnen de school, heeft de school een schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld, waarin de niveaus van zorg staan beschreven die wij als school kunnen bieden. Dit SOP vindt u ook op de website van De Parel. Daarnaast maken wij gebruik externe ondersteuning wanneer dat accuut of preventief nodig blijkt.  

10.1. Medicijnen op school

Als het noodzakelijk is dat leerlingen op school medicijnen gebruiken moeten ouders daarover contact opnemen met school. Na schriftelijke vastlegging van een en ander kan met de medicijnverstrekking begonnen worden. De ouders blijven verantwoordelijk m.b.t. de houdbaarheidsdatum van de medicijnen. Tevens zijn de ouders verplicht elk nieuw schooljaar de nieuwe leerkracht(en) bij te praten over het medicijngebruik.

10.2. Hoofdluis

Regelmatig controleert een luizenwerkgroep het haar van alle kinderen. Als er hoofdluis wordt aangetroffen dan worden de ouders geïnformeerd. Bij de controle en de verdere procedure worden privacy-aspecten goed in het oog gehouden. 

Op de controledag mogen er om begrijpelijke redenen geen “ingewikkelde kapsels” gedragen worden en er mag geen gel in het haar. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer de controledag is. 

Uit nieuw onderzoek is gebleken, dat de luizen alleen van hoofd tot hoofd overgebracht worden en niet via kleding e.d. worden verspreid. Daarom hoeft u na constatering van hoofdluis bij uw kind niet alle knuffels etc. uit te gaan wassen.

Angelique de Boer is de coördinator van de luizenwerkgroep.

10.3. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen. De Schoolmaatschappelijk Werker werkt nauw samen met de interne begeleider van de school om de zaken rond het kind goed te laten verlopen. De samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk Werk en de school moet leiden tot vroegtijdige signalering van problemen. Zo kan adequate zorg in de school voorkomen dat leerlingen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde hulp buiten de school. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk of het contact via de interne begeleider of leerkracht laten lopen. Alles gebeurt alleen met de toestemming van de ouders. De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is momenteel Eline Los. Zij is om de week op dinsdagmorgen aanwezig. Als u rechtstreeks een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch (06-11320163) of per mail (e.los@kwadraad.nl).

10.4. Schoolarts

In groep 2 vindt er een uitgebreid onderzoek plaats door de jeugdarts. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Tevens krijgt u dan het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.

Ook in groep 7 ontvangt u een vragenlijst. Eventueel wordt u door de jeugdverpleegkundige opgeroepen voor nader onderzoek. Met gezondheidsvragen en vragen over het welbevinden van leerlingen van groep 1 t/m 4 kunt u terecht bij de jeugdarts en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 bij de jeugdverpleegkundige.

10.5. Anti-pestprotocol

Een veilig schoolklimaat hebben wij hoog in het vaandel staan en wij zijn pro-actief bezig om pesten te voorkomen. Onze preventieve aanpak is te lezen in het Anti-pestprotocol. Toch kan het zijn dat uw kind met pesten te maken krijgt. De leerkracht is in eerste instantie de aangewezen persoon om dit te bespreken en samen op zoek te gaan naar een oplossing. 
Op schoolniveau is Corine Heemskerk (intern begeleider) aanspreekpunt als het gaat om pesten. Zij coördineert het beleid tegen pesten (zie Anti-pestprotocol) en zorgt dat schoolregels en afspraken over pesten en het Anti-pestprotocol bij iedereen bekend is. 

 

10.6. Gedragsprotocol

Om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteren we een gedragsprotocol opgesteld m.b.t. de omgang met leerlingen, ouders en collega’s opgesteld. Deze vindt u op de website van De Parel.

10.7. Interne vertrouwenspersoon

De school heeft ook een interne vertrouwenspersoon (Angelique de Boer). Zij is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft over school of iets wat speelt op school. De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De interne vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen en collega's. De interne vertrouwenspersoon is geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen.

De interne vertrouwenspersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.

10.8. Moderne media

Computers zijn niet meer weg te denken in het moderne onderwijs. Voor het gebruik van internet worden er jaarlijks afspraken met de leerlingen gemaakt. Ook worden er lessen gegeven die de leerlingen bewust maken van de risico’s. 

We hebben er voor gekozen om geen filter toe te passen maar de kinderen op te voeden in verantwoord gebruik. Dan kan het wel eens “fout” gaan, maar dit is dan een concrete aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan. Tot op heden blijkt dit beleid goed te werken. 

De moderne media brengen ook het fenomeen van digitaal pesten met zich mee. Soms gebeurt dat onbewust door een ongelukkige opmerking op Facebook, soms ook heel bewust via bijvoorbeeld WhatsApp. In de bovenbouw bezitten steeds meer leerlingen een mobiele telefoon. Op school mag hij niet gebruikt worden, maar daarbuiten doen ze er van alles mee. Als school hebben we hier geen invloed op. U als ouders wel. 

Soms krijgen we op school signalen dat er iets mis gaat. Dan gaan we niet alleen met de betrokken leerlingen in gesprek, maar informeren we ook altijd de betreffende ouders. Mocht u zelf signalen oppikken van digitaal pesten waarbij uw kind “slachtoffer” of misschien wel “dader” is, informeert u dan alstublieft de leerkracht. Samen kunnen we digitaal pesten tegengaan en onze kinderen helpen deze media op verantwoorde manier te gebruiken.

11. Leerplicht

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, is het van belang dat u de leerkracht daarvan op de hoogte brengt. Er zou uw kind op weg naar school immers ook iets overkomen kunnen zijn! Wilt u bij ziekte van uw kind vóór schooltijd bellen? Tel. 078-674 24 96. Wilt u bij tandartsbezoek e.d. dit tijdig schriftelijk (briefje/mailtje) doorgeven aan de groepsleerkracht. 

Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Bureau Leerplicht. De onderwijsinspectie gaat hier extra op controleren. Indien blijkt dat de school ongeoorloofd verzuim niet gemeld heeft, kan (een deel van) onze subsidie worden ingetrokken. U begrijpt dat wij dat risico niet willen lopen en dus altijd melding zullen doen.

11.1. Extra vrij voor leerlingen

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind de school bezoekt. Extra vrij kan dan ook slechts in beperkte mate gegeven worden. U kunt verlof aanvragen via de website van De Parel onder het kopje ouders/verlof aanvragen. Daar vindt u de betreffende informatie. De directie zal u, als de wet dat toestaat, toestemming geven en in twijfelgevallen overleg plegen met de leerplichtambtenaar. 

Een verzoek om vrijstelling voor gezinsvakantie geheel of ten dele buiten de normale schoolvakanties om, dient uiterlijk één maand voor de aanvang van die vakantie schriftelijk via het aanvraagformulier te worden aangevraagd. De vereiste bewijsstukken (b.v. medische- of werkgeversverklaring) kunt u mailen naar deparel@csgdewaard.nl. 

Een verzoek om verlof om een andere reden (bruiloft e.d.) dient uiterlijk één week voor de aanvang van dat verlof aangevraagd te zijn. 

Dit alles is van toepassing voor kinderen van 5 jaar en ouder. Als u voor een 4-jarig kind extra verlof wilt, moet u even met de leerkracht van uw kind contact opnemen. 

Indien een leerling langdurig en/of regelmatig verzuimt wegens ziekte, kan door de school de jeugdarts of jeugdverpleegkundige worden ingeschakeld. Bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim, is de school verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

12. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2900 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard. 

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft 

een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is benoemd als voorzitter a.i. van het College van Bestuur. 

12.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-62 14 61, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

 

 

12.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevrouw Els van den Hil, zij kan u adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

12.3. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

12.4. Het houdt niet op, niet vanzelf ……

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

12.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep.

Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode SVIB, waarin de algemene regels over onder andere waardigheid en vertrouwelijkheid worden beschreven, kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.

Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

12.6. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

Als u uw kind inschrijft op De Parel wordt u gevraagd het formulier AVG in te vullen. Hierop kunt aangeven waar u toestemming voor geeft met betrekking tot de privacygegevens. Jaarlijks wordt u gevraagd of u deze gegevens nog wilt aanpassen. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

12.7. Sponsoring

Dit vindt plaats conform het beleid van CSG De Waard. Een exemplaar van het geformuleerde beleid kan op school worden ingezien.

12.8. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

12.9. Regionale plusklas "De Kangoeroe''

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders.

Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en
  wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. Er is een Kangoeroegids beschikbaar met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

12.10. Visiedocument van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een visiedocument opgesteld. Deze kunt u vinden op de website van CSG De Waard . In dit visiedocument staan de kernwaarden, de visie en missie, levensbeschouwelijke identitet\it, onderwijskwaliteit en opvoedings- en vormingskwaliteit beschreven. 

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.

 

13. Adressenlijst

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE PAREL
Leeuwerikstraat 5
3291 XJ Strijen
Tel.: 078 - 674 24 96

Mail deparel@csgdewaard.nl
Website deparel.csgdewaard.nl
Facebook https://www.facebook.com/deparelstrijen

 

 

13.1. Personeel

Directie:   
Debita Zwanenburg (dir.) d.zwanenburg@csgdewaard.nl
Frieda Tillema (adj.) f.tillema@csgdewaard.nl
   
Intern begeleider:  
Corine Heemskerk c.heemskerk@csgdewaard.nl
   
Groepsleerkracht:  
Angelique de Boer a.deboer@csgdewaard.nl
Anita Buitendijk-Dorst a.buitendijk@csgdewaard.nl
Marjo van Everdingen-Hulshoff m.vaneverdingen@csgdewaard.nl
Margret Graafland m.graafland@csgdewaard.nl
Sarian Hoogenboezem-Bouman s.hoogenboezem@csgdewaard.nl
Reny Leep r.leep@csgdewaard.nl
Nelke Mannee-Schouten n.mannee@csgdewaard.nl
Marianne Mudde-de Regt m.mudde@csgdewaard.nl
Bert Priem b.priem@csgdewaard.nl
Francien Rijkers-van den Berg f.rijkers@csgdewaard.nl
Tjakoline Smit t.smit@csgdewaard.nl
Christine van Trigt-Kruythof c.vantrigt@csgdewaard.nl
Yvonne Verschoor-Verzijl y.verschoor@csgdewaard.nl
   
Onderwijsassistent(e)  
Renate Sprenkels r.sprenkels@csgdewaard.nl
   
Conciërge:  
Veneranda Schippers v.schippers@csgdewaard.nl
   
Gymleraar  
Desi Sanderse  

 

13.2. Medezeggenschapsraad

(mr.deparel@csgdewaard.nl)

Namens de ouders:

Wendy Bron (voorzitter)
Dorine Huisman
Rebecca Siebrecht

 

Namens het personeel:

Marjo van Everdingen (secretaris)  
Bert Priem  
Sarian Hoogenboezem  

 

13.3. Ouderraad

Email: or.deparel@csgdewaard.nl

Linda van Woudenberg (voorzitter)
Lida Talma (penningmeester)
Saskia Duimelaar
Tamara Besseling
Tineke Hamerslag
Els Izelaar
Leoni Andeweg
Fenna Poesiat

13.4. Tussenschoolse opvang

(tso.deparel@csgdewaard.nl)

Veneranda Schippers 06 - 53 73 64 68

 

13.5. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Maatschappelijk werkster:

Eline Los 06-11320163 of e.los@kwadraad.nl

13.6. Vertrouwenspersonen m.b.t. seksuele intimidatie

Interne vertrouwenspersoon: Angelique de Boer (a.deboer@csgdewaard.nl)

 

13.7. Contactpersoon m.b.t. klachtenregeling

Interne vertrouwenspersoon: Angelique de Boer