fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ons team

Ons team kent de volgende functies:

  • Groepsleerkracht: verantwoordelijk voor het lesgeven in de diverse groepen conform de in de school gemaakte afspraken en als zodanig de eerst aangewezene om te waken over het welzijn van de leerlingen
  • Gymleerkracht: vakdocent geeft alle gymlessen in groep 1 t/m 8
  • Onderwijsassistent(e): ondersteunt de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
  • Intern begeleider: verantwoordelijk voor het zorgbeleid in de school
  • Conciërge: belast met de zorg voor het gebouw en de praktische ondersteuning van de leerkrachten
  • Adjunct-directeur: geeft, naast de directeur, leiding aan de school en bij diens afwezigheid vervangt zij deze. 
  • Directeur: Naast de dagelijkse gang van zaken, hoofdzakelijk belast met de verantwoordelijkheid t.a.v. beleidsmatige aspecten, zoals inhoud van het onderwijs, personeels- en leerlingaangelegenheden, financiële zaken en externe contacten.

Daarnaast zijn er elk jaar ook stagiares in de school om de praktijk van het vak te leren.