fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van de school. Stelselmatig worden de verschillende onderdelen van de school geëvalueerd, bijvoorbeeld door alle betrokkenen een vragenlijst te laten invullen. Van de daaruit voortkomende verbeterpunten bepalen we de prioriteiten en we plannen de uitwerking er van over de komende 4 jaren. Dit vindt u terug in het schoolplan. 

Om de opbrengsten van het onderwijs in onze school goed te kunnen volgen worden de leerresultaten regelmatig getoetst en geanalyseerd. Jaarlijkse evaluatie van ons onderwijs en onze zorg voor de kinderen leidt, waar nodig en mogelijk, tot aanpassing van ons onderwijsaanbod.

We werken aan een positief groepsklimaat en het bevorderen van een goede werkhouding. Daarom voeren we vanaf groep 4 het "Taakspel" in. Dit is een methode die tijdens de normale lessen de groep traint om zich positief in te zetten. Ook hiervoor volgen de betreffende leerkrachten een training. We worden ook in de klas daarbij begeleid door een coach die gespecialiseerd is indeze aanpak. Bijkomend voordeel is het feit dat deze methode erkend is als aanpak om pestgedrag te verminderen.