fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind de school bezoekt. Extra vrij kan dan ook slechts in beperkte mate gegeven worden. Extra verlof om de drukte rond vakanties te vermijden is geen goede reden. Als u meent vrij te moeten vragen voor uw kind, dan moet u tijdig contact opnemen met de directie. Deze zal u, als de wet dat toestaat, toestemming geven en in twijfelgevallen overleg plegen met de leerplichtambtenaar.


Wanneer is extra vrij wel toegestaan?

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bruiloften e.d., krijgt u zondermeer toestemming.

Voor wat betreft gezamenlijke gezinsvakanties geheel of ten dele buiten de schoolvakanties om komt er meer om de hoek kijken. U moet dan voldoen aan één
van de volgende voorwaarden:

  • Een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de werknemer, gelet op de functie, onmogelijk in één van de schoolvakanties vakantie kan opnemen en zulks voor het bedrijf tot onoverkomelijke bezwaren leidt.
  • Ziekte van één der ouders/verzorgers tijdens de gezinsvakantie in de schoolvakanties, blijkende uit een schriftelijke verklaring van de behandelend arts.
  • Een aantoonbaar verplichte bedrijfsvakantie, mits verschuiving niet mogelijk blijkt en de werknemer bij het bedrijf op roulatie heeft aangedrongen.
  • Een zelfstandig ondernemer, die aantoont tijdens de schoolvakanties b.v. door extra drukke werkzaamheden of onmogelijkheden tot vervanging niet in staat te zijn met zijn/haar gezin tijdens de schoolvakanties vakantie op te nemen.

Een verzoek om vrijstelling voor gezinsvakantie geheel of ten dele buiten de normale schoolvakanties om dient uiterlijk één maand voor de aanvang van die vakantie schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd en vergezeld te gaan van de vereiste bewijsstukken (b.v. medische- of werkgeversverklaring).

Een verzoek om verlof om een andere reden (bruiloft e.d.) dient uiterlijk één week voor de aanvang van dat verlof schriftelijk bij de directie te worden ingediend
(bij onvoorziene omstandigheden één dag van tevoren). Dit alles is van toepassing voor kinderen van 5 jaar en ouder. Als u voor een 4-jarig kind extra verlof wilt, moet u even met de leerkracht van uw kind contact opnemen. 


Indien een leerling langdurig en/of regelmatig verzuimt wegens ziekte, kan door de school de jeugdarts of jeugdverpleegkundige worden ingeschakeld.

Bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim, is de school verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar