fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel leerkrachten als ouders en deze vertegenwoordigen alle leerkrachten en ouders van de school. Samen wordt het (voorgenomen) beleid besproken. Voor alle belangrijke besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. Bijvoorbeeld beslissingen die betrekking hebben op de besteding van diverse gelden of het lesrooster en huisvesting.

Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent aan de voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, zoveel mogelijk de MR-vergaderingen bij: hij/zij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. Dit verslag komt op de website te staan zodat iedereen er kennis van kan nemen. De notulen van de vergaderingen kunnen altijd op school ingezien worden. 

Heeft u opmerkingen, vragen of misschien een goede suggestie over het beleid van de school? Neem dan contact op met de MR, via onderstaand mailadres of spreek ons aan op het schoolplein. Denk hierbij aan onderwerpen die terugkomen in de schoolgids, zoals lestijden, het anti-pest beleid (anti-pestprotocol), het beleid op extra zorg en ondersteuning voor leerlingen of ouderbetrokkenheid. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven en kan uw inbreng goed gebruiken om bij te dragen aan de kwaliteit van onze school. Email: mr.deparel@csgdewaard.nl