fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Natuurlijk wordt het dagelijks werk van de leerlingen door de groepsleerkrachten gevolgd en van feedback voorzien (een pluim of correctie, soms een cijfer). Hierbij is het streven om vooral het positieve te benadrukken.

In de groepen 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen. Daarnaast worden in de groepen (1) 2 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen.

Alle resultaten van observaties en toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden ook relevante gegevens opgeslagen m.b.t.:

  • lichamelijke bijzonderheden, voor zover ze van belang zijn voor het leer- en ontwikkelingsproces
  • logopedische hulp
  • handelingsplannen als extra individuele hulp geboden wordt
  • contacten/afspraken met ouders die er m.b.t. extra hulp zijn
  • sociaal-emotionele ontwikkeling