fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kangoeroeklas

Binnen Christelijke Scholengroep De Waard zijn een regionale plusklassen gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders.

Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst
  • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en
    wereldoriëntatie.
  • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school.

Er is een Kangoeroegids beschikbaar met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.