fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsprotocol

 

Doel van het gedragsprotocol

Het doel van dit protocol is het duidelijk maken welk gedrag er op school gewenst is, teneinde een gezond en veilig schoolklimaat te handhaven voor alle betrokkenen. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen treedt het gedragsprotocol in werking. Ze geeft de directie en leerkrachten handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Het protocol geldt voor de leerlingen vanaf groep 3, de leerkrachten en ouders.